Installation af dit BioKube minirenseanlæg

Et minirenseanlæg skal altid installeres af en autoriseret kloakmester.

Efter installationen bekræfter kloakmesteren overfor kommunen, at det er udført forskriftsmæssigt og arbejdet færdigmeldes.

Det er efter denne bekræftelse du får ikke længere skal betale vandafledningsafgift.

Efter etableringen indsender kloakmesteren den af slutbrugeren underskrevne serviceaftale til BioKube.
BioKube underskriver aftalen, sender kopi tilbage til slutbrugeren, samt en kopi til kommunen, som bekræftelse på, at der er indgået en lovpligtig serviceaftale på minirenseanlægget.

BioKube anmoder desuden kommunen om at tilmelde renseanlægget til den kommunale tømningsordning af bundfældningstanke.
BioKube beder også kommunen sørge for, at der ikke længere opkræves vandafledningsafgift for ejendommen.

Du bør selv når du får den første opkrævning fra vandværket kontrollere at dette er sket.

Etableringen af en BioKube kan normalt foretages på én arbejdsdag.

Arbejdet omfatter typisk
a) montering af en ny bundfældningstank.
Den gamle vil normalt ikke opfylde lovens krav om størrelsen på bundfældningstanken. Den skal for et 5 PE renseanlæg være på mindst 2 m3
b) montering af BioKuben.
c) etablering af kloakrørene til den nye renseløsning.
d) reetablering af arealet omkring BioKuben.
e) El-tilslutning til BioKuben. I forbindelse hermed monteres en alarm i huset, typisk ved el-tavlen.
f) Afleveringstest og kvalitetskontrol som foretages både af kloakmester og elektriker efter BioKubes tjekliste.

Den nye bundfældningstank og BioKuben kan som oftest placeres således på grunden, at spildevandet uden pumpning, men ved gravitation, løber fra bundfældningstanken ind i den indbyggede pumpebrønd i bunden af BioKuben.

Herfra pumpes spildevandet i faste afmålte mængder hvert kvarter ind i BioKuben.

Hvis der, fordi ejendommen f.eks. har en dyb kælder, er behov for større nedgravningsdybde, kan et BioKube anlæg modificeres til en indløbsdybde på 200 – 300 cm.

Hvis BioKuben ønskes placeret et sted på grunden, hvor gravitation uden pumpning ikke er mulig, etableres en ekstern pumpebrønd.

Dette er f.eks. tilfældet, hvis BioKuben ønskes placeret i et fjerntliggende hjørne af haven. Hvis der benyttes en ekstern pumpebrønd, er der normalt ingen begrænsninger for, hvor langt væk fra huset BioKuben kan placeres.

Det er også denne løsning, der anvendes hvis en større BioKube skal rense spildevandet for flere ejendomme. Eksempelvis kan en 30 PE BioKube rense spildevandet for op til 10 ejendomme.

Ved at klikke på linket kan du læse om afstandskravene på bl.a. minirensnings-, nedsivnings og pileanlæg.
Afstands krav for spildevandsanlæg

Din kloakmester står for ansøgningsproceduren overfor kommunen.

Det er derfor også kloakmesteren, der som en del af ansøgningsproceduren, søger om udledningstilladelse.
Det er kloakmesteren og hans faglige kompetence, der er husejerens sikkerhed for, at renseanlægget er installeret korrekt.

Når din BioKube er installeret og igangsat, færdigmelder kloakmesteren renseanlægget overfor kommunen.

BioKube bekræfter overfor kommunen, at der er etableret det lovpligtige årlige serviceeftersyn, når vi modtager den af slutbrugeren underskrevne serviceaftale.

BioKube anmoder samtidig kommunen om at tilmelde din BioKube til den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke.

Alt efter årstiden 14 dage til 8 uger.

BioKube er et biologisk minirenseanlæg og rensningen af spildevandet sker ved hjælp af naturlige bakterier. Det varer lidt tid før den naturlige bakterie flora har etableret sig.

Nej, der er ingen specielle problemer i opstart perioden.
Men indtil biologien er etableret kan der komme en del skum ud af BioKubens udluftningshuller. Det kan i nogle tilfælde virke ret voldsomt.

Når BioKuben er etableret, renser den normalt allerede fra dag ét bedre, end den renseløsning, den erstattede. Oftest erstatter BioKuben en septiktank hvorfra spildevandet blev ledet helt urenset ud.

Hertil kommer, at både bundfældningstanken og BioKuben fyldes op med rent vand under etableringen, og de ca. 5 m3 vand svarer til over 1 uges produktion af spildevand fra en normal husholdning.

Det er det fortyndede spildevand, der ledes ud, og når alt det rene vand er helt fortyndet vil biologien oftest være etableret.

Det er ret almindeligt, at der i den første tid efter opstarten af BioKuben vil være en del skum. Dette holder op, når bakteriologien har etableret sig.

Skummet skyldes hovedsageligt den sæbe, der vil være i spildevandet, og som når det beluftes, som en del af renseprocessen, danner sæbebobler.
Men det kan virke ret overraskende, at der kommer hvidt skum ud af BioKubens lufthuller.

Hvis anlægget er udstyret med kit til fjernelse af fosfor, så sørger BioKube for opstarten af fosforfjernelse. Dette sker et par måneder efter, at dit anlæg er igangsat.

Formålet er at sikre, at bakteriekulturen, der nedbryder det organiske materiale i dit spildevand, er optimalt etableret inden kemisk rensning (fosforfjernelse) påbegyndes.

Før fosforfjernelse startes vil BioKube rette henvendelse til dig, som husejer, så vi kan programmere den elektroniske styring og indstille alle timere efter dit individuelle vandbrug mv.

Prisen for installation af BioKuben er afhængig af de konkrete forhold på den enkelte ejendom, og du bør indhente et tilbud fra din lokale BioKube forhandler. Han kan også være dig behjælpelig med forslag til placering af renseanlægget på din ejendom.

Du kan læse mere om priser ved at klikke her.

BioKube har indgået samarbejde med Ekspres Bank om et lån til din BioKube. 
Søg om lån hos ekspres bank klik her

Du kan læse nærmere om låneordningen ved at klikke her

Anskaffelse og service af din BioKube

Der er mange variabler når det kommer til prisen på et renseanlæg.

  • Hvilke rensekrav forlanger kommunen opfyldt?
  • Skal det være med integreret bundfældningstank eller uden?
  • Hvor mange bor i ejendommen?

Dette er blot eksempler på variabler.

Du kan læse om priser på BioKube ved at klikke her

Det er din kommune, der bestemmer, om der i dit lokalområde skal etableres rensning af spildevand med eller uden fosforfjernelse.

Denne afgørelse afhænger af, hvor stor belastningen af næringsstoffer er i søer og åer i det pågældende område.

En af fordelene ved en BioKube er, at du let og billigt (ca. 4.000,- kr.) kan få eftermonteret fosforfjernelse  på en BioKube, hvis kravene i din kommune skulle blive skærpet.

Der skal ikke foretages nogen dyr ombygning ab BioKuben, alle BioKube renseanlæg er forberedt til fosforfjernelse. Det er samme pris om fosforfældning monteres fra nyt anlæg eller senere eftermonteres hvis kravene ændres.

Den mindste renseløsning, der kan etableres på en ejendom i Danmark er til 5 PE.

Dette hænger sammen med, at den renseløsning, der etableres, skal dække ejendommens forventede normale fremtidige behov og ikke kun behovet ved etableringen, hvor ejendommen måske bebos et 2 pensionister med et lille vandforbrug.

5 PE BioKube svarer til 1 husstand.
10 PE BioKube svarer til 2 husstande.
15 PE BioKube svarer til 3 – 4 husstande.
20 PE BioKube svarer til 5 – 7 husstande.
30 PE BioKube svarer til 8 – 10 husstande.

1 PE (Person Ekvivalent) er i den  fra 1. juni 2015 ophævede bekendtgørelsen om typegodkendelse af minirensningsanlæg BEK 1444 af 11/12 2007 defineret som havende et gennemsnitligt dagligt vandforbrug på 150 liter spildevand indeholdende 60 g BI5 (organisk materiale), 13 g kvælstof og 2.5 g fosfor.

Det svarer til en årlig produktion af spildevand på 275 m3 i en husholdning med 5 personer. Den legale forventning til vandforbruget er således noget højere end det der rent faktisk bruges i gennemsnit. Men i relation til renseanlæggets evne til at rense dir spildevand er det ikke vandmængden der er afgørende, det er mængden af organisk materiale som bakterierne skal fjerne.

Hvis de forventede gennemsnitlige værdier løbende overskrides (altså ikke kun f.eks. fordi der i nogle dage er gæster) skal ejendommens renseanlæg værre større end et 5 PE renseanlæg.

Dette gælder f.eks. et hus der bebos af en storfamilie eller 2 selvstændige familier i samme hus. Som udgangspunkt er hver beboelse en ejendom.

Herfra pumpes spildevandet i faste afmålte mængder hvert kvarter ind i BioKuben.

Hvis der, fordi ejendommen f.eks. har en dyb kælder, er behov for større nedgravningsdybde, kan et BioKube anlæg modificeres til en indløbsdybde på 200 – 300 cm.

Hvis BioKuben ønskes placeret et sted på grunden, hvor gravitation uden pumpning ikke er mulig, etableres en ekstern pumpebrønd.

Dette er f.eks. tilfældet, hvis BioKuben ønskes placeret i et fjerntliggende hjørne af haven. Hvis der benyttes en ekstern pumpebrønd, er der normalt ingen begrænsninger for, hvor langt væk fra huset BioKuben kan placeres.

Det er også denne løsning, der anvendes hvis en større BioKube skal rense spildevandet for flere ejendomme. Eksempelvis kan en 30 PE BioKube rense spildevandet for op til 10 ejendomme.

Hvis du får et påbud om at etablere en godkendt renseløsning på din ejendom, er dette påbud ledsaget af et tilbud om, at du kan lade renseløsningen etablere via den lokale kloakforsyning.

Vælger du at lade kloakforsyningen etablere renseløsningen, er det stadig en decentral renseløsning, som f.eks. en BioKube, der etableres på din ejendom.

Kommunen vil ofte lade dig bestemme, hvilken løsning du foretrækker.

Forskellen er derfor især, hvorledes du skal betale.

Vil du betale en fast afgift til kloakforsyningen, eller vil du selv købe dit renseanlæg?

Vælger du afgift til kloakforsyningen, skal du betale:
a) tilslutningsbidrag på typisk ca 37.000 kr.
b) en ny bundfældningstank og gravearbejde i forbindelse hermed
c) vandafledningsafgift på fra 25 – 60 kr. pr. m3 spildevand.

Størrelsen af vandafledningsafgiften er afhængig af driftsudgifterne for rensning af spildevand i hele kommunen.

Du skal betale vandafledningsafgift, selv om dit forbrugte vand kommer fra din egen vandboring. Det, du betaler for, er rensning af spildevandet, og ikke kostprisen for produktion af det rene vand.

Du skal med andre ord betale helt det samme som kommunens borgere i byerne.
d) Udgift til ledninger på egen grund
e) elektricitet til drift af renseanlægget samt udgifter til etablering og drift an bundfældningstanken, jfr. § 7.a. stk. 4 i LBK nr. 281 af 22/3 2007 (lov om betalingsregler for spildevandsanlæg).

Vælger du selv at etablere en BioKube, skal du betale:
a) anskaffelse af din egen BioKube og bundfældningstank
b) betaling til kloakmester og elektriker for etableringen
c) lovpligtig årlig service
d) strømforbrug for dit renseanlæg
d) du skal IKKE betale vandafledningsafgift, da du har etableret din egen renseløsning og dermed selv betaler det, som rensningen af dit spildevand koster.
e) tømning af bundfældningstanken.

Hvad er så billigst?
En rent økonomisk kalkule viser, at ved en vandafledningsafgift på over 30 kr. pr. m3 og et gennemsnitligt vandforbrug er det billigst at etablere sin egen renseløsning.

Da der er mindst 20 års forventet levetid på en BioKube, er der ved etablering af egen renseløsning heller ingen fare for, at udgiften til rensning af spildevand stiger i denne periode, da du jo netop har etableret din egen renseløsning.

Du må dog selvfølgelig forvente almindelig prisstigning på service og strøm til BioKuben.

På den anden side er der vel en begrundet forventning til, at vandafledningsafgiften (dvs. kommunens kostpris for rensning af spildevand i hele kommunen) vil stige i de næste 20 år. Vandafledningsafgiften i fremtiden bl.a. også finansiere forsyningens kommende udgifter til at håndtere ekstremregn.

Ja, bestemt og med mange fordele.

En fælles renseløsning for flere ejendomme vil oftest være billigere end en renseløsning for de enkelte ejendomme hver for sig. Om det er fordelagtigt afhænger bl.a. af afstanden mellem husene.
5   PE BioKube svarer til 1 husstand.
10 PE BioKube svarer 2 husstande.
15 PE BioKube svarer til 3 – 4 husstande.
20 PE BioKube svarer til 5 – 7 husstande.
30 PE BioKube svarer til 8 – 10 husstande.

Du skal få din lokale kloakmester til at udarbejde en skitse til dig.

Han vil oftest også være BioKube forhandler. Find din Kloakmester her.

Hvis du vil etablere en fælles renseløsning for flere ejendomme, skal der oprettes et spildevandslaug. Se her mere om BioKube Mars en samlet løsning for flere ejendomme.

Ja.
Men her er det en af fordelene ved en BioKube, at anlæg til fosforfjernelse altid kan eftermonteres.

Alle Biokube minirenseanlæg er forberedt til fosforfjernelse og det kræver ikke hverken yderligere gravearbejde eller dyr ombygning af anlægget.

De løsningsmuligheder, der er at vælge imellem, er
a) Biologisk minirenseanlæg som BioKube.
b) Nedsivningsanlæg
c) Pileanlæg.
d) Sandfilteranlæg

Hvis du kun ser på den rene etableringsudgift, vil et nedsivningsanlæg ofte være den billigste løsning. Et nedsivningsanlæg koster typisk mellem 10-15.000 kr. mindre at etablere end en BioKube.

Men hvorfor så vælge BioKube i stedet for et nedsivningsanlæg?
Fordi der er mange penge at spare i det lange løb. Hvis du vælger et nedsivningsanlæg, bør du tage i betragtning, at et nedsivningsanlæg skal sløjfes efter 10- 15 år. Her skal nedsivningsanlægget graves op, og det grus som sivestrengene ligger i, skal deponeres på en kontrolleret lodseplads pga. de kemikalier, det indeholder. Udgifterne til sløjfning af et nedsivningsanlæg ender ofte på over 40.000 kr.

BioKube er fremtidens renseanlæg –  Nedsivningsanlæg er forbudt i Tyskland
Som firma synes BioKube, at det er forkert, at vi i Danmark stadig tillader nedsivningsanlæg som en løsning til rensning af spildevand. I et nedsivningsanlæg bliver det urensede spildevand under tryk pumpet ned i undergrunden, hvilket vi mener er forkert. Nedsivningsanlæg er en renseløsning, der f.eks. er forbudt i Tyskland.

Kontakt os i dag og hør mere om forskellen mellem et nedsivningsanlæg og vores Biokube.

Strømforbruget i en BioKube 5 PE er under 350 kWh om året.
I denne situation kører luftblæserne 10 minutter og holder 5 minutter pause.

Hvis der er 2 – 3 beboere på ejendommen ( typisk 2 pensionister) er strømforbruget med Family Match installeret under 300 kWh om året.

Hvis husejeren bruger mange vaskemidler eller i øvrigt tilfører renseanlægget mere materiale, der skal nedbrydes end standardfamilien, så kan BioKube ofte kompensere herfor ved at lade blæserne køre konstant. I denne situation er strømforbruget ca 400 kWh årligt.

Ja.

Kommunen tømmer bundfældningstanken.
Bundfældningstanken skal tømmes mindst en gang om året.

Det er vigtigt, at bundfældningstanken tømmes helt. Er dette ikke tilfældet vil bundfældningstanken ikke fungere korrekt i det efterfølgende år; den vil blive fuld og løbe over inden den bliver tømt igen.
Se her Om tømning af bundfældningstanke.

Betalingen for tømning af bundfældningstanken sker til kommunen.

Der er 2 års garanti på alle de mekaniske dele i din BioKube.

Hvis manglen ikke skyldes fabrikationsfejl, men f.eks. at et stykke plastik er smidt i toilettet og har sat sig fast i en pumpe, oversvømmelse eller lynnedslag, dækkes udbedringen ikke under vores garanti.

Efter de første 2 år betales for udskiftning af defekte elektriske og mekaniske dele.

Der er normalt ingen eller meget få udskiftninger af mekaniske dele i en BioKube, da vi benytter meget driftsstabile komponenter.
De komponenter, der kan gå i stykker er stort set begrænset til blæsere, magnetventiler og dykpumpe.

De dele i BioKuben, som slides udskiftes efter en fast serviceplan som du kender på udskiftning af f.eks. tændrør eller bremseklodser i din bil.

Vores udskiftningsfrekvenser er:

3 år membran i blæsere

7 år dykpumpe

8 år fosforfældningspumpe.

De udskiftning sker i forbindelse med de årlige servicebesøg betales der ikke for medgået tid eller kørsel men kun for den udskiftede komponent.
Se her om systematisk udskiftning af sliddele.

Nej, når du etablerer en renseløsning på din egen grund, skal du ikke betale vandafledningsafgift til kommunen.
Vandafledningsafgiften skal dække udgiften til drift og vedligeholdelse af det kommunale renseanlæg, og du har jo netop betalt for at etablere din egen renseløsning på din ejendom.

Vandafledningsafgift på fra 30 – 60 kr. pr. m3 spildevand.

Ja, det er i bekendtgørelsen om typegodkendelse af minirensningsanlæg BEK nr. 1444 af 11/12 2007  fastsat, at der skal være etableret en årlig serviceordning for minirenseanlæg.

Baggrunden herfor er selvfølgelig, at det er uhensigtsmæssigt at påbyde en husejer at etablere en renseløsning på hans ejendom, hvis der ikke er et fornuftigt vedligeholdelsesprogram og eftersyn med renseanlægget.

Med over 3.400 BioKube minirenseanlæg etableret i Danmark har BioKube etableret en stor landsdækkende serviceorganisation. Dette sikrer dels, at de årlige service bliver udført, men det er også husejerens garanti for hurtig hjælp, hvis der er problemer med anlægget.
Hvis du har en serviceaftale giver BioKube 20 års garanti for at de fastsatte krav til rensning af dit spildevand overholdes. Se BioKubes garantibevis her.

Lovpligtig årlig service koster 1.490,- kr. inklusiv (2017 priser).

Prisen for årlig service reguleres i takt med udviklingen i BioKubes omkostninger til service.

Serviceaftalen underskrives af slutbrugeren og indsendes af kloakmesteren til BioKube. BioKube underskriver aftalen og sender genparten retur til kunden, samt kopi til kommunen, som dokumentation for, at den lovpligtige serviceordning er indgået.

Se BioKube serviceaftale her.

Efter hvert serviceeftersyn sendes til kommunen en servicerapport, som viser den øjeblikkelige tilstand på anlægget.

Servicerapporten til kommunen indeholder også en vandanalyse.

Husejeren er altid velkommen til at overvære vores serviceeftersyn af sin BioKube.

Der er mange husejere, der syntes det er spændende, og at det er betryggende ved selvsyn at konstatere, at anlægget fungerer.

a) Fysisk kontrol af anlægget, herunder gennemgang af alle slanger og forbindelser.

Det kontrolleres, at der ikke er opsamlet slam i rensekamrene.

Det skal i denne forbindelse fremhæves, at én af driftsfordelene ved BioKube er, at vores specielle konstruktion netop hindrer slamdannelse hidrørende fra de døde bakterier på bioblokkene. Dette hænger sammen med vores konstruktion med de indkapslede bioblokke, hvorpå bakterierne gror, luftblæserne under bioblokkene, der river de døde bakterier løs, så de kan synke til bunds i den store omgivende efterklaring, og dermed ved returskyllet fra alle rensekamre bliver pumpet retur til bundfældningstanken.

Samtidig skal det understreges, at hvis bundfældningstanken ikke tømmes korrekt (dvs. fuldstændig og mindst en gang om året), så vil bundfældningstanken muligvis flyde over og slam trænge ind i renseanlægget.

Fjernelse af dette slam og mulig efterskyldning af BioKuben dækkes ikke af vores garanti eller service.

b) Funktionstest og evt. kalibrering eller udskiftning af blæsere, magnetventiler og dykpumpe.

c) EDB kontrol og eventuel justering af den mikroprocessor der styrer renseprocessen

d) Udtagning af vandprøve, der analyseres i vores laboratorium for at sikre, at BioKuben renser tilfredsstillende, og at det rensede spildevande er renere end de fastsatte minimumskrav.

Analyser foretages med State of the art laboratorie  udstyr.
Det er samme udstyr som bruge til at analysere på de store kommunale renseanlæg.

e) indsendelse af kontrolrapport til kommunen indeholdende bl.a. de laboratoriemålte værdier for det rensede spildevand.

f) hvis der er tale om et SOP anlæg, påfyldes fosforfældningsvæske som et led i serviceeftersynet.

Nej. Betaling for analyser af det rensede spildevand er en del af det årlige eftersyn, og betaling herfor er inkluderet i den årlige service afgift.

Ja.
Det er ikke et lovkrav, at det årlige eftersyn udføres af fabrikanten.

Er der lugt fra en BioKube?
Nej. Der er 2 forhold, der kan give lugtproblemer ved rensning af spildevand.
Den første er lugten af svovlbrinte (H2S).
Svovlbrinte er en af de kraftigste gifte, der forekommer frit i naturen. Samtidig har det en ubehagelig lugt – som rådne æg.
Svovlbrinte dannes altid i urenset spildevand, når miljøet er iltfattigt, hvilket er tilfældet i den bundfældningstank, der benyttes ved alle renseløsninger foran renseanlægget, hvad enten der er tale om et minirenseanlæg som BioKube, et nedsivningsanlæg eller et pileanlæg.
Da svovlbrinte er giftig, er det vigtigt, at den ikke kommer ind i renseanlægget.
BioKube har patenteret en måde til fjernelse af svovlbrinte som et led i selve renseprocessen.
Udelukkelsen af svovlbrinte fra en BioKube efter den patenterede metode foregår på den måde, at der hvert kvarter pumpes mellem 7 og 20 liter renset spildevand fra sidste rensekammer tilbage til bundfældningstanken. Det rensede spildevand indeholder nitrat (NO3), som er et resultat af renseprocessen. Når nitrat går i forbindelse med svovlbrinte, dannes der en svag svovlsyre (der er ufarlig for bakterierne), frit kvælstof, der er en lugtfri luftart, og der frigøres ilt til spildevandet i bundfældningstanken. Den kortfattede kemiske forklaring er: H2S + NO3 giver H2SO4 (svovlsyre) + N (frit kvælstof) og frit O2. Den frie ilt fra NO3 reducerer muligheden, for at der overhovedet kan dannes svovlbrinte i bundfældningstanken.
Der er således ikke en ubehagelig lugt af svovlbrinte knyttet til en velfungerende BioKube.
Hvis der skulle være lugt af svovlbrinte fra en BioKube, er det tegn på, at returskyllet ikke fungerer korrekt, eller at bundfældningstanken er overfylde eller at den mangler udluftning. Ved lugtproblemer fra bundfældningstanken kan du med fordel montere et filtet med aktivt kul på bundfældningstankens udluftning.
Den anden lugt, der er forbundet med rensning af spildevand, er lugten, der stammer fra biologisk nedbrydning af organisk stof. Denne lugt vil der også være fra en BioKube.
Det er nærmest en duft af våd skovbund eller champignon, hvor den samme biologiske omdannelsesproces foregår som i BioKuben. Det er naturens duft hidrørende fra biologisk omsætning. Selv om det ikke er en hverken stærk eller ubehagelig duft, er det nok til, at vi anbefaler, at BioKuben i hvert fald ikke placeres lige under den terrasse, hvor man drikker sin eftermiddagskaffe. Ved overdosering af vaskemidler kan der også være en lugt fra renseanlægget forbundet hermed.
Når du tænker på, hvor du vil placere en BioKube, kan du rent lugtmæssigt sammenligne med hvor du ville placere din skraldespand. Den lugter ikke generelt, men kan undtagelsesvis gøre det på en varm sommerdag.

Love og regler

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr 1433 af 21/11 2017
Bekendtgørelse om typegodgendelsesordning for minirenseanlæg: BEK nr. 1444 af 11/12 2007 – er ophævet 1. juni 2015 se her

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen): BEK nr. 1317 af 4/12 2019

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 – Vejledning fra Miljøstyrelsen 1999.
Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser, Miljøstyrelsens redegørelse nr 28, 2003.

Oversigt over økonomien i den danske vandsektor, Miljøprojekt nr. 972, 2004 fra Miljøstyrelsen. Det oplyses, at der er registreret ca. 350.000 ukloakerede ejendomme og at ca. 85.000 af disse forventes at skulle have forbedret deres rensning af spildevandet.

Fagligt udredningsarbejde om virkemidler i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet, Redegørelse fra Finansministeriet juni 2007. Antallet af ejendomme i det åbne land, der skal have etableret en renseløsning anslås til 90.000.

Satser efter spildevandsafgiftsloven. Se her redegørelse fra SKAT

Der kan altid afledes til et eksisterende vandløb.

Ved fastsættelse af hvilken renseklasse der skal renses til har kommunen netop taget stilling til at der er renset så godt at dei lokale vandløb ikke belastes for meget.

Du kan altid aflede renset spildevand fra en BioKube til et eksisterende markdræn ( Et  markdræn er omfattet af vandløbsloven og sidestillet med en å).

At et vandløb eller en sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er ikke til hinder for at der tilledes renset spildevand fra en BioKube. Naturklagenævnet har afgjort at udledning fra en BioKube af renset spildevand til en mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan ske uden dispensation og en meddelt dispensation blev derfor ophævet som overflødig.

Det er fastsat i Miljøministeriets vejledning om beskyttede naturtyper fra 2009 fsnit 3.6, at “Udledning af spildevand til vandløb og søer vil normalt ikke kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men er alene reguleret i miljøbeskyttelsesloven”.

Naturstyrelsen har flere gange besvaret spørgsmål om afledning af renset spildevand fra minirenseanlæg.
Se her samlet dokument om udledning af renset spildevand til diverse recipienter
Se også afgørelser fra Miljøstyrelsen om udledning til en søet markdrænet sivedræn og en vejdrøft

EU har i Vandrammedirektivet (som ændret senest ved Europa Parlementets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16/12 2008) pålagt alle medlemslande at gennemføre en lovgivning, der sikrer rent vand i hele EU. Men vi har i Danmark valgt strengere krav til rensning af vores spildevand end generelt krævet af EU.
EU har i en beretning om gennemførelse af Vandrammedirektivet fastslået hvor rent spildevand i EU skal renses, jfr. direktivets bilag 1.

I Danmark kræves der i renseklasser SO og SOP en stofreduktion på 95 % og det er strengere end i noget andet EU land. I EU kræves der i følsomme områder kun en stofreduktion på 90 % svarende til de danske krav i områder hvor der kun kræves rensning i klasse O og OP.

Det betyder, at renseanlæg der er udviklet og typegodkendt til at overholde de strengere Danske regler vil have en højere renseeffekt end tilsvarende udenlandske renseanlæg der er godkendt efter de pågældende landes krav.

Der er flere vejledninger og pjecer fra EU Kommissionen om Vandrammedirektivet.
Se bl.a. Vandrammedirektivet – ren besked om vand. Der forklares hvad det vil sige at alt vand i EU senest i 2015 skal være af “god økologisk tilstand”.

 Vand – kilden til liv – EU kommissionens pjece om Vandrammedirektivets fulde implementering senest 2015.

Minirenseanlæg til spildevand er en byggevare og de må de kun sælges hvis de er CE mærket baseret på den harmoniseret EU standard 12566-3 eller 12566-6.
Se vejledninger til fabrikanter af minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelse af minirenseanlæg og Vejledning til kommunerne. I begge vejledninger slås det fast at ikke CE mærkede minirenseanlæg ikke må sælges i Danmark.
Se BioKubes CE deklarationer .

Har du flere spørgsmål?
Tøv ikke med at kontake os

Scroll til toppen

Vi anvender cookies for at give dig den bedste oplevelse. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.