Alarmtelefoner, hvis du har brug for hjælp
Hvis der er problemer med din BioKube:

Indenfor normal kontortid, ring til BioKube på 55989800.
Udenfor normal kontortid, ring til BioKube hotline på 55989818 (svarer også i weekend og på hellighage)
Eller hvis hotline ikke svarer på et af følgende mobilnumre:
Direktør Peter Sloth  27 22 08 29
Direktør Peter Taarnhøj 40 72 80 88
Teknisk chef Henrik Bebe 20 27 12 81

Hvis du undtagelsesvis ikke kan få kontakt til et af ovenstående numre på en helligdag: Begræns dit vandforbrug.
Om nødvendigt, ring til dit lokale slamsugerfirma og få bundfældningstanken tømt for godt halvdelen af indholdet.

BioKube vejledninger til husejere

Se her BioKubes brugervejledning og gode råd.
Den vil give dig svar på de fleste spørgsmål.

Alarmer og advarsler ved drift af din BioKube

Oversigt over spørgsmål:
1. Hvad betyder det, hvis alarmen lyder?
2. Hvad hvis alarmen lyder, og der ikke er nogen hjemme?
3. Fyldt bundfældningstank.
4. Tømning af bundfældningstanken.
5. Adgang til din BioKube for reparation og service.
6. Fosforfældningsvæske
7. Spildevand kan være sundhedsfarligt.

1. Hvad betyder det, hvis alarmen lyder?

Ved installationen af en BioKube, monteres der en alarm, oftest i husets el-tavle. Alarmen udsender både et lydsignal og et lyssignal.

Hvis alarmen lyder , skal du afbryde alarmen (tryk på afbryder knappen) og kontakte BioKube på 55 98 98 00.
Der vil normalt ikke være nogen grund til at ringe udenfor normal kontortid.
Alarmens lyddel er tændt når kappen er inde og slukket når knappen er trykket ud.
Kun ved fejl i indløbspumpen (6 eller 7 blink), se nedenfor, er der grund til at ringe udenfor normal kontortid.
BioKubes Servicetelefon er bemandet døgnet rundt, ring på 55989818.
Antal pulser i lyden og i det synkrone lys-signal viser, hvilken funktion i BioKuben, der er problemer med.

Du vil blive spurgt om lydsignalet, når du ringer, da det viser fejlen.

  • 1 blink / bip: fejl ved fosfordosering.
  • 2 blink / bip: fejl ved luftpumpe 1
  • 3 blink / bip: fejl ved luftpumpe 2
  • 4 blink / bip: fejl ved luftpumpe 3 (kun Mars anlæg)
  • 5 blink / bip: fejl ved luftpumpe 4 (kun Mars anlæg)
  • 6 blink / bip: fejl ved indløbspumpe
  • 7 blink / bip: fejl ved ekstern pumpebrønd, højt niveau, hvis alarm er monteret.
  • Konstant lyd (kun på Pluto anlæg): Høj vandstand i renseanlægget.

2. Hvad hvis alarmen lyder, og der ikke er nogen hjemme?

Ingen af alarmerne indikerer et funktionssvigt, der er farligt – heller ikke for bakterierne. Det er derfor uden betydning, at alarmen går i gang, når ingen er hjemme.
Alarmen vil indikere funktionssvigt indtil den frakobles. Når du kommer hjem, skal du derfor afbryde alarmen og kontakte BioKube.

3. Fyldt bundfældningstank

Hvis bundfældningstanken er fyldt, vil BioKuben blive fyldt med slam, specielt i første rensekammer.
Formålet med bundfældningstanken er at adskille alle partikler i det indkomne spildevand (slam), så partiklerne ikke kommer ind i BioKuben.
I den samlede renseproces udfører bundfældningstanken det, der populært kaldes mekanisk rensning.

Den hyppigste årsag til, at bundfældningstanken bliver fuld, er ukorrekt tømning af bundfældningstanken. Enten er den ikke blevet tømt fuldstændig, eller også er der gået for lang tid siden sidste tømning.
I begge situationer vil der være så meget slam i bundfældningstanken, at den “flyder over”.
Overdosering af vaskemidler (især vaskemidler, der ikke er let nedbrydelige) giver også mere flydeslam, der eventuelt kan flyde med over i BioKuben.

4. Tømning af bundfældningstanken

Tømning af bundfældningstanken sker typisk ved kommunens foranstaltning.

I de ret få kommuner, hvor der ikke er en kommunal tømningsordning, er det husejeren, der selv skal bestille tømning af bundfældningstanken.

Det er vigtigt, at bundfældningstanken tømmes korrekt, dvs. mindst en gang om året og fuldstændigt.

Sker der ikke en korrekt tømning af bundfældningstanken, er det sandsynligt, at bundfældningstanken i det efterfølgende år vil blive fuld og overskudsslam kommer ind i renseanlægget. Se her BioKubes vejledning om tømning af bundfældningstanken.

Det forhold, at bundfældningstanken er blevet fuld og er ”løbet over”, dækkes ikke af BioKubes garanti eller af vores serviceordning.

Hvis en overfyldt bundfældningstank medfører, at BioKuben fyldes med slam, skal også BioKuben tømmes og fyldes med rent vand. Det koster normalt ikke ekstra, hvis du beder slamsugeren tømme BioKuben, når han alligevel tømmer din bundfældningstank.

5. Adgang til din BioKube for reparation og service

BioKubes servicetekniker har altid adgang til renseanlægget for at udføre reparation og service, også uden forudgående underretning til husejeren.

6. Fosforfældningsvæske

På BioKuber, hvor der kræves fosforfjernelse (OP og SOP anlæg) sker dette ved regelmæssigt at tilføre lidt fosforfældningsvæske. Det er et polyaluminiumklorid benævnt PAX18.
Under det årlige service tilføres renseanlægget PAX18 til en indbygget afskærmet beholder i BioKuben.
PAX18 er ætsende og arbejde med PAX18, må kun ske af fagfolk.

7. Spildevand kan være sundhedsskadeligt

Urenset spildevand kan være sundhedsskadeligt.
Kommer du ved et uheld i kontakt med urenset spildevand enten på huden eller i øjnene, rens disse med et egnet desinficerende middel.
Ved tilskadekomst eller tvivlstilfælde, kontakt læge.

03-01-2021 – PT