Anskaffelse og drift af din BioKube
Oversigt over spørgsmål:

Vi har samlet en række af de spørgsmål, som vi ofte modtager omkring anskaffelse og drift af vores BioKube anlæg på denne side. Du kan blandt andet finde svar på, hvad fordelene er ved at investere i et BioKube anlæg frem for fx et nedsivningsanlæg og hvad strømforbruget er ved et BioKube anlæg.

1. Hvad koster en BioKube?
2. Skal din BioKube være med eller uden fosforfjernelse?
3. Hvor stor kapacitet skal din BioKube have?
4. Hvornår er det en fordel at anskaffe din BioKube via kommunen?
5. Kan flere huse deles om en BioKube?
6. Kan kommunen senere påbyde yderligere rensning, f.eks. fosfor fjernelse?
7. Hvorfor vælge en BioKube i stedet for en af de andre renseløsninger som fx et nedsivningsanlæg?
8. Strømforbrug i en BioKube.
9. Fosforfældning, hvad koster det?
10. Tømning af bundfældningstanken.
11. 20 års garanti for at dit anlæg opfylder myndighedernes kran.
12. Garanti og udskiftning af mekaniske dele.
13. Du sparer vandafledningsafgift til kommunen.
14. Årlig service er et lovkrav.
15. Hvad koster årlig service.
16. Hvad omfatter årlig service?
17. Skal kunden betale for analyser?
18. Må husejeren selv bestemme, hvem der udfører årlig service?

1. Hvad koster en Biokube?

En BioKube leveres i mange forskellige versioner. Som eksempler

2. Skal din Biokube være med eller uden fosforfjernelse?

Det er din kommune, der bestemmer, om der i dit lokalområde skal etableres rensning af spildevand med eller uden fosforfjernelse.

Denne afgørelse afhænger af, hvor stor belastningen af næringsstoffer er i søer og åer i det pågældende område.

En af fordelene ved en BioKube er, at du let og billigt (ca. 4.000,- kr.) kan få eftermonteret fosforfjernelse  på en BioKube, hvis kravene i din kommune skulle blive skærpet.

Der skal ikke foretages nogen dyr ombygning ab BioKuben, alle BioKube renseanlæg er forberedt til fosforfjernelse. Det er samme pris om fosforfældning monteres fra nyt anlæg eller senere eftermonteres hvis kravene ændres.

3. Hvor stor kapacitet skal din BioKube have?

Den mindste renseløsning, der kan etableres på en ejendom i Danmark er til 5 PE.

Dette hænger sammen med, at den renseløsning, der etableres, skal dække ejendommens forventede normale fremtidige behov og ikke kun behovet ved etableringen, hvor ejendommen måske bebos et 2 pensionister med et lille vandforbrug.

5 PE BioKube svarer til 1 husstand.
10 PE BioKube svarer til 2 husstande.
15 PE BioKube svarer til 3 – 4 husstande.
20 PE BioKube svarer til 5 – 7 husstande.
30 PE BioKube svarer til 8 – 10 husstande.

1 PE (Person Ekvivalent) er i den  fra 1. juni 2015 ophævede bekendtgørelsen om typegodkendelse af minirensningsanlæg BEK 1444 af 11/12 2007 defineret som havende et gennemsnitligt dagligt vandforbrug på 150 liter spildevand indeholdende 60 g BI5 (organisk materiale), 13 g kvælstof og 2.5 g fosfor.

Det svarer til en årlig produktion af spildevand på 275 m3 i en husholdning med 5 personer. Den legale forventning til vandforbruget er således noget højere end det der rent faktisk bruges i gennemsnit. Men i relation til renseanlæggets evne til at rense dir spildevand er det ikke vandmængden der er afgørende, det er mængden af organisk materiale som bakterierne skal fjerne.

Hvis de forventede gennemsnitlige værdier løbende overskrides (altså ikke kun f.eks. fordi der i nogle dage er gæster) skal ejendommens renseanlæg værre større end et 5 PE renseanlæg.

Dette gælder f.eks. et hus der bebos af en storfamilie eller 2 selvstændige familier i samme hus. Som udgangspunkt er hver beboelse en ejendom.

4. Hvornår er det en fordel at anskaffe din Biokube via kommunen?

Hvis du får et påbud om at etablere en godkendt renseløsning på din ejendom, er dette påbud ledsaget af et tilbud om, at du kan lade renseløsningen etablere via den lokale kloakforsyning.

Vælger du at lade kloakforsyningen etablere renseløsningen, er det stadig en decentral renseløsning, som f.eks. en BioKube, der etableres på din ejendom.

Kommunen vil ofte lade dig bestemme, hvilken løsning du foretrækker.

Forskellen er derfor især, hvorledes du skal betale.

Vil du betale en fast afgift til kloakforsyningen, eller vil du selv købe dit renseanlæg?

Vælger du afgift til kloakforsyningen, skal du betale:
a) tilslutningsbidrag på typisk ca 37.000 kr.
b) en ny bundfældningstank og gravearbejde i forbindelse hermed
c) vandafledningsafgift på fra 25 – 60 kr. pr. m3 spildevand.

Størrelsen af vandafledningsafgiften er afhængig af driftsudgifterne for rensning af spildevand i hele kommunen.

Du skal betale vandafledningsafgift, selv om dit forbrugte vand kommer fra din egen vandboring. Det, du betaler for, er rensning af spildevandet, og ikke kostprisen for produktion af det rene vand.

Du skal med andre ord betale helt det samme som kommunens borgere i byerne.
d) Udgift til ledninger på egen grund
e) elektricitet til drift af renseanlægget samt udgifter til etablering og drift an bundfældningstanken, jfr. § 7.a. stk. 4 i LBK nr. 281 af 22/3 2007 (lov om betalingsregler for spildevandsanlæg).

Vælger du selv at etablere en BioKube, skal du betale:
a) anskaffelse af din egen BioKube og bundfældningstank
b) betaling til kloakmester og elektriker for etableringen
c) lovpligtig årlig service
d) strømforbrug for dit renseanlæg
d) du skal IKKE betale vandafledningsafgift, da du har etableret din egen renseløsning og dermed selv betaler det, som rensningen af dit spildevand koster.
e) tømning af bundfældningstanken.

Hvad er så billigst?
En rent økonomisk kalkule viser, at ved en vandafledningsafgift på over 30 kr. pr. m3 og et gennemsnitligt vandforbrug er det billigst at etablere sin egen renseløsning.

Da der er mindst 20 års forventet levetid på en BioKube, er der ved etablering af egen renseløsning heller ingen fare for, at udgiften til rensning af spildevand stiger i denne periode, da du jo netop har etableret din egen renseløsning.

Du må dog selvfølgelig forvente almindelig prisstigning på service og strøm til BioKuben.

På den anden side er der vel en begrundet forventning til, at vandafledningsafgiften (dvs. kommunens kostpris for rensning af spildevand i hele kommunen) vil stige i de næste 20 år. Vandafledningsafgiften i fremtiden bl.a. også finansiere forsyningens kommende udgifter til at håndtere ekstremregn.

5. Kan flere huse deles om en BioKube?

Ja, bestemt og med mange fordele.

En fælles renseløsning for flere ejendomme vil oftest være billigere end en renseløsning for de enkelte ejendomme hver for sig. Om det er fordelagtigt afhænger bl.a. af afstanden mellem husene.
5   PE BioKube svarer til 1 husstand.
10 PE BioKube svarer 2 husstande.
15 PE BioKube svarer til 3 – 4 husstande.
20 PE BioKube svarer til 5 – 7 husstande.
30 PE BioKube svarer til 8 – 10 husstande.

Du skal få din lokale kloakmester til at udarbejde en skitse til dig.

Han vil oftest også være BioKube forhandler. Find din Kloakmester her.

Hvis du vil etablere en fælles renseløsning for flere ejendomme, skal der oprettes et spildevandslaug. Se her mere om samlet løsning for flere ejendomme.

6. Kan kommunen senere påbyde yderligere rensning f.eks. fosforfjernelse?

Ja.
Men her er det en af fordelene ved en BioKube, at anlæg til fosforfjernelse altid kan eftermonteres.

Alle Biokube minirenseanlæg er forberedt til fosforfjernelse og det kræver ikke hverken yderligere gravearbejde eller dyr ombygning af anlægget.

7. Hvorfor vælge en Biokube i stedet for en af de andre renseløsninger, som f.eks. et nedsivningsanlæg?

De løsningsmuligheder, der er at vælge imellem, er
a) Biologisk minirenseanlæg som BioKube.
b) Nedsivningsanlæg
c) Pileanlæg.
d) Sandfilteranlæg

Hvis du kun ser på den rene etableringsudgift, vil et nedsivningsanlæg ofte være den billigste løsning. Et nedsivningsanlæg koster typisk mellem 10-15.000 kr. mindre at etablere end en BioKube.

Men hvorfor så vælge BioKube i stedet for et nedsivningsanlæg?
Fordi der er mange penge at spare i det lange løb. Hvis du vælger et nedsivningsanlæg, bør du tage i betragtning, at et nedsivningsanlæg skal sløjfes efter 10- 15 år. Her skal nedsivningsanlægget graves op, og det grus som sivestrengene ligger i, skal deponeres på en kontrolleret lodseplads pga. de kemikalier, det indeholder. Udgifterne til sløjfning af et nedsivningsanlæg ender ofte på over 40.000 kr.

BioKube er fremtidens renseanlæg –  Nedsivningsanlæg er forbudt i Tyskland
Som firma synes BioKube, at det er forkert, at vi i Danmark stadig tillader nedsivningsanlæg som en løsning til rensning af spildevand. I et nedsivningsanlæg bliver det urensede spildevand under tryk pumpet ned i undergrunden, hvilket vi mener er forkert. Nedsivningsanlæg er en renseløsning, der f.eks. er forbudt i Tyskland.

Kontakt os i dag og hør mere om forskellen mellem et nedsivningsanlæg og vores Biokube.

8. Strømforbruget i en BioKube

Strømforbruget i en BioKube 5 PE er under 350 kWh om året.
I denne situation kører luftblæserne 10 minutter og holder 5 minutter pause.

Hvis der er 2 – 3 beboere på ejendommen ( typisk 2 pensionister) er strømforbruget med Family Match installeret under 300 kWh om året.

Hvis husejeren bruger mange vaskemidler eller i øvrigt tilfører renseanlægget mere materiale, der skal nedbrydes end standardfamilien, så kan BioKube ofte kompensere herfor ved at lade blæserne køre konstant. I denne situation er strømforbruget ca 400 kWh årligt.

9. Fosforfældning, hvad koster det?

Fosforfældningsvæske påfyldes som en del af det årlige serviceeftersyn.
Prisen er for et 5 PE renseanlæg 616,-kr. plus moms (2015 priser).
Se her prisen for fosforfældning på større anlæg end 5 PE.

10. Tømning af bundfældningstanken

Kommunen tømmer bundfældningstanken.
Bundfældningstanken skal tømmes mindst en gang om året.

Det er vigtigt, at bundfældningstanken tømmes helt. Er dette ikke tilfældet vil bundfældningstanken ikke fungere korrekt i det efterfølgende år; den vil blive fuld og løbe over inden den bliver tømt igen.
Se her Vejledning fra Teknologisk Institut om tømning af bundfældningstanke.

Betalingen for tømning af bundfældningstanken sker til kommunen.

11. 20 års garanti for at myndighedernes krav opfyldes

En BioKube eller en anden lokal renseløsning installeres typisk efter et pålæg fra kommunen om at installere en forbedret renseløsning på ejendommen. I pålægget vil kommunen have opgivet hvilke rensekrav anlægget skal opfylde (Renseklasse O, OP, SO eller SOP)

Det er husejerens ansvar, at den renseløsning han vælger, opfylder pålægget fra kommunen. Kravet om hvor rent vandet skal være skal være opfyldt i alle fremtidige målinger af rensekvaliteten, der sendes til kommunen i forbindelse med de årlige servicerapporter.

BioKube garanterer, at en BioKube i 20 år opfylder kommunens krav.
Se BioKubes garantibevis her.

Bemærk i denne forbindelse, at den garanti andre fabrikanter giver i denne forbindelse er værdiløs. Det er myndighedernes krav der skal opfyldes og det er derfor ligegyldigt om der gives garanti på at nogle dele i renseanlægget er intakte.

12. Garanti og udskiftning af mekaniske dele.

Der er 2 års garanti på alle de mekaniske dele i din BioKube.

Hvis manglen ikke skyldes fabrikationsfejl, men f.eks. at et stykke plastik er smidt i toilettet og har sat sig fast i en pumpe, oversvømmelse eller lynnedslag, dækkes udbedringen ikke under vores garanti.

Efter de første 2 år betales for udskiftning af defekte elektriske og mekaniske dele.

Der er normalt ingen eller meget få udskiftninger af mekaniske dele i en BioKube, da vi benytter meget driftsstabile komponenter.
De komponenter, der kan gå i stykker er stort set begrænset til blæsere, magnetventiler og dykpumpe.

De dele i BioKuben, som slides udskiftes efter en fast serviceplan som du kender på udskiftning af f.eks. tændrør eller bremseklodser i din bil.

Vores udskiftningsfrekvenser er:

3 år membran i blæsere

7 år dykpumpe

8 år fosforfældningspumpe.

De udskiftning sker i forbindelse med de årlige servicebesøg betales der ikke for medgået tid eller kørsel men kun for den udskiftede komponent.
Se her om systematisk udskiftning af sliddele.

13. Du sparer vandafledningsafgiften.

Når du etablerer en renseløsning på din egen grund, skal du ikke betale vandafledningsafgift til kommunen.
Vandafledningsafgiften skal dække udgiften til drift og vedligeholdelse af det kommunale renseanlæg, og du har jo netop betalt for at etablere din egen renseløsning på din ejendom.

Vandafledningsafgift på fra 30 – 60 kr. pr. m3 spildevand.

14. Årlig service er et lovkrav.

Det er i bekendtgørelsen om typegodkendelse af minirensningsanlæg BEK nr. 1444 af 11/12 2007  fastsat, at der skal være etableret en årlig serviceordning for minirenseanlæg.

Baggrunden herfor er selvfølgelig, at det er uhensigtsmæssigt at påbyde en husejer at etablere en renseløsning på hans ejendom, hvis der ikke er et fornuftigt vedligeholdelsesprogram og eftersyn med renseanlægget.

Med over 3.400 BioKube minirenseanlæg etableret i Danmark har BioKube etableret en stor landsdækkende serviceorganisation. Dette sikrer dels, at de årlige service bliver udført, men det er også husejerens garanti for hurtig hjælp, hvis der er problemer med anlægget.
Hvis du har en serviceaftale giver BioKube 20 års garanti for at de fastsatte krav til rensning af dit spildevand overholdes. Se BioKubes garantibevis her.

15. Hvad koster lovpligtig årlig service?

Lovpligtig årlig service koster 1.490,- kr. inklusiv (2017 priser).

Prisen for årlig service reguleres i takt med udviklingen i BioKubes omkostninger til service.

Serviceaftalen underskrives af slutbrugeren og indsendes af kloakmesteren til BioKube. BioKube underskriver aftalen og sender genparten retur til kunden, samt kopi til kommunen, som dokumentation for, at den lovpligtige serviceordning er indgået.

Se BioKube serviceaftale her.

Efter hvert serviceeftersyn sendes til kommunen en servicerapport, som viser den øjeblikkelige tilstand på anlægget.

Servicerapporten til kommunen indeholder også en vandanalyse.

Husejeren er altid velkommen til at overvære vores serviceeftersyn af sin BioKube.

Der er mange husejere, der syntes det er spændende, og at det er betryggende ved selvsyn at konstatere, at anlægget fungerer.

16. Hvad omfatter årlig service?

a) Fysisk kontrol af anlægget, herunder gennemgang af alle slanger og forbindelser.

Det kontrolleres, at der ikke er opsamlet slam i rensekamrene.

Det skal i denne forbindelse fremhæves, at én af driftsfordelene ved BioKube er, at vores specielle konstruktion netop hindrer slamdannelse hidrørende fra de døde bakterier på bioblokkene. Dette hænger sammen med vores konstruktion med de indkapslede bioblokke, hvorpå bakterierne gror, luftblæserne under bioblokkene, der river de døde bakterier løs, så de kan synke til bunds i den store omgivende efterklaring, og dermed ved returskyllet fra alle rensekamre bliver pumpet retur til bundfældningstanken.

Samtidig skal det understreges, at hvis bundfældningstanken ikke tømmes korrekt (dvs. fuldstændig og mindst en gang om året), så vil bundfældningstanken muligvis flyde over og slam trænge ind i renseanlægget.

Fjernelse af dette slam og mulig efterskyldning af BioKuben dækkes ikke af vores garanti eller service.

b) Funktionstest og evt. kalibrering eller udskiftning af blæsere, magnetventiler og dykpumpe.

c) EDB kontrol og eventuel justering af den mikroprocessor der styrer renseprocessen

d) Udtagning af vandprøve, der analyseres i vores laboratorium for at sikre, at BioKuben renser tilfredsstillende, og at det rensede spildevande er renere end de fastsatte minimumskrav.

Analyser foretages med State of the art laboratorie  udstyr.
Det er samme udstyr som bruge til at analysere på de store kommunale renseanlæg.

e) indsendelse af kontrolrapport til kommunen indeholdende bl.a. de laboratoriemålte værdier for det rensede spildevand.

f) hvis der er tale om et SOP anlæg, påfyldes fosforfældningsvæske som et led i serviceeftersynet.

17. Skal husejeren betale for analyser?

Nej. Betaling for analyser af det rensede spildevand er en del af det årlige eftersyn, og betaling herfor er inkluderet i den årlige service afgift.

18. Må husejeren selv bestemme hvem, der udfører årlig service?

Ja.
Det er ikke et lovkrav, at det årlige eftersyn udføres af fabrikanten.

Har du spørgsmål til ovenstående?

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt du skal vælge et BioKube anlæg eller fx et nedsivningsanlæg? Eller vil du gerne have yderligere oplysninger omkring et BioKube anlæg? Så står vores dygtige medarbejdere klar til at besvare dine spørgsmål på telefon 55 98 98 00.

03-01-2021 – PT