[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]DAGLIG DRIFT AF DIN BIOKUBE.[/title]
[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL:[/title]

1.  Brug biologisk let nedbrydelige vaskemidler (svanemærket).
2.  Hvad må du komme i afløbet?
3.  Er der lugt fra en BioKube?
4.  Er der støj fra en BioKube?
5.  Hvor ofte kører pumper og blæsere?
6.  Lovpligtig årlig service.
7.  Kan gift i spildevandet beskadige bakteriefloraen i en BioKube?
8.  Nedbrydes hormoner og miljøfremmede stoffer i en BioKube?
9.  Er der offentlig kontrol med minirenseanlæg?
10.  Hvad sker der med bakterierne, hvis huset står tomt i en længere periode?
11.  Kan man bruge en BioKube til et sommerhus?
12.  Hvilke kemikalier anvendes til fosforfjernelse?
13.  Dannes der slam i en BioKube?
14.  Tømning af Bundfældningstanken.
15.  Hvorledes bortledes det rensede spildevand?
16.  Må der komme regnvand ind i BioKuben?
17.  Hvor rent er det rensede spildevand?
18.  Er der bakterier i det rensede spildevand?
19.  Må det rensede spildevand genanvendes til havevanding eller bilvask og lignende?
20.  Hvorfor er BioKuben plomberet og hvorfor må det ikke tildækkes?
21.  Du må ikke afbryde strømmen.
22.  Røntgentegning af renseanlæg

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]1. BRUG BIOLOGISK LET NEDBRYDELIGE VASKEMIDLER (SVANEMÆRKET).[/title]

BioKube anbefaler generelt, at man bruger svanemærkede vaskemidler og dermed biologisk let nedbrydelige vaskemidler.

Det anbefales desuden, at doseringerne aldrig overskrides. Bemærk i denne forbindelse, at de nye vaskemidler er så koncentrerede, at doseringen let overskrides.

Bruges der ikke svanemærkede vaskemidler, og især hvis du overskrider doseringerne, er der mulighed for, at det slam, der findes i bundfældningstanken ikke bundfældes, men forbliver flydende.

Dette vil indebære risiko for, at flydeslam kommer ind i BioKuben.

I disse tilfælde vil vores serviceteknikker meddele dig at BioKuben skal tømmes for vand (det kan slamsugeren gøre ved den årlige tømning af bundfældningstanken) og efterfyldes med rent vand.

Hvad er problemet, hvis du bruger ikke biologisk nedbrydelige vaskemidler?

 • Det ene problem er, at disse vaskemidler slet og ret er giftige.
  Når du ser reklamer i fjernsynet om midler til at rengøre din ovn på 2 minutter, så er det klart, at disse midler er krasse sager.
 • Det andet problem er, at fabrikanterne af vaskemidler har en intensiv udvikling i gang af vaskemidler, der kan vaske ved stadig lavere temperatur.
  De stoffer, der derfor kommes i nogle vaskemidler, har den virkning på slammet i din bundfældningstank, at det forbliver flydende og ikke bundfældes. Det får nogle gange karakter af ”tyk kakaomælk”, der ikke bundfældes men forbliver flydende. Virkningen vil være, at slammet kommer med over i BioKuben, der så fyldes op med slam og ikke vil rense. Slammet kan også lugte.
 • Problemet, hidrørende især fra anvendelse af ikke biologisk nedbrydelige vaskemidler eller fra overdosering af vaskemidler, og gælder i øvrigt, uanset hvilken renseløsning du måtte vælge på din ejendom.
  Hvis du som renseløsning på din ejendom vælger nedsivning, vil du være dårligere stillet end ved valg af et biologisk minirenseanlæg. Med en BioKube vil problemet blive konstateret ved det årlige eftersyn og udbedret. Med et nedsivningsanlæg vil problemet først blive opdaget, når sivestrengene er fulde af slam og skal graves op eller spules.
 • Du bør generelt tænke på ikke at bruge for mange vaskemidler eller kemikalier i husholdningen.
  Hvis BioKube under vores servicebesøg kan se, at du bruger for meget vaskepulver, vil vi meddele dig, at du SKAL overgå til biologisk let nedbrydelige vaskemidler.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]2. HVAD MÅ DU KOMME I AFLØBET?[/title]

Alle renseanlæg til spildevand uanset type og model er baseret på biologisk renseteknologi. Bakteriekulturens livsbetingelser og dermed deres renseevne afhænger af, hvad du putter i afløbet.

 • Normal livsførelse, som vi bruger det i Danmark, er ikke et problem, men du skal passe på eller helt undlade
 • tilførsel af regnvand og drænvand
 • vand fra swimmingpool / store SPA bade
 • rester fra husdyr både fast og flydende
 • kemikalier, medicinrester og opløsningsmidler
 • grove madrester, kunststoffer, hygiejneartikler, kaffefiltre ol.
 • større mængder mælk og mælkeprodukter. Biologisk nedbrydning af 1 liter mælk kræver lige så meget ilt til renseanlægget som nedbrydning af organisk materiale fra 1 PE.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]3. Er der lugt fra en BioKube?[/title]

Nej
Der er 2 forhold, der kan give lugtproblemer ved rensning af spildevand.

Den første er lugten af svovlbrinte (H2S).
Svovlbrinte er en af de kraftigste gifte, der forekommer frit i naturen. Samtidig har det en ubehagelig lugt – som rådne æg. Svovlbrinte dannes altid i urenset spildevand, når miljøet er iltfattigt, hvilket er tilfældet i den bundfældningstank, der benyttes ved alle renseløsninger foran renseanlægget, hvad enten der er tale om et minirenseanlæg som BioKube, et nedsivningsanlæg eller et pileanlæg.

BioKube har patenteret en måde til fjernelse af svovlbrinte som et led i selve renseprocessen. Se BioKubes USA patentet her.
Udelukkelsen af svovlbrinte fra en BioKube efter den patenterede metode foregår på den måde, at der hvert kvarter pumpes mellem 7 og 20 liter renset spildevand fra sidste rensekammer tilbage til bundfældningstanken.
Det rensede spildevand indeholder nitrat (NO3), som er et resultat af renseprocessen. Når nitrat går i forbindelse med svovlbrinte, dannes der en svag svovlsyre (der er ufarlig for bakterierne), frit kvælstof, der er en lugtfri luftart, og der frigøres ilt til spildevandet i bundfældningstanken. Den kortfattede kemiske forklaring er: H2S + NO3 giver H2SO4 (svovlsyre) + N (frit kvælstof) og frit O2. Den frie ilt fra NO3 reducerer muligheden, for at der overhovedet kan dannes svovlbrinte i bundfældningstanken. Se en mere fyldestgørende forklaring her.
Der er således ikke en ubehagelig lugt af svovlbrinte knyttet til en BioKube.

Hvis der skulle være lugt af svovlbrinte fra en BioKube, er det tegn på, at returskyllet ikke fungerer korrekt, eller at bundfældningstanken er overfylde eller at den mangler udluftning.
Ved lugtproblemer fra bundfældningstanken kan du i øvrigt med fordel montere et filtet med aktivt kul på bundfældningstankens udluftning (bundfældningstanken skal være forsynet med udluftning.

Den anden lugt, der er forbundet med rensning af spildevand, er lugten, der stammer fra biologisk nedbrydning af organisk stof.
Denne lugt vil der også være fra en BioKube.

Det er nærmest en duft af våd skovbund eller champignon, hvor den samme biologiske omdannelsesproces foregår som i BioKuben.
Det er naturens duft hidrørende fra biologisk omsætning. Selv om det ikke er en hverken stærk eller ubehagelig duft, er det nok til, at vi anbefaler, at BioKuben i hvert fald ikke placeres lige under den terrasse, hvor man drikker sin eftermiddagskaffe. Ved overdosering af vaskemidler kan der også være en lugt fra renseanlægget forbundet hermed.

Når du tænker på, hvor du vil placere en BioKube, kan du rent lugtmæssigt sammenligne med hvor du ville placere din skraldespand. Den lugter ikke generelt, men kan undtagelsesvis gøre det på en varm sommerdag.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]4. Er der støj fra en BioKube?[/title]

Nej, men der kan være en svag summen eller lyd af rislende vand.

Der er 2 ting i en BioKube, der kan give lyd:

Den ene er luftpumperne, der kører døgnet rundt. De afgiver hver en svag summen, men de er placeret i en lukket teknikkasse inde i BioKuben, og vil normalt ikke kunne høres.

Den anden er dykpumpen, der kører 15 sekunder hvert kvarter for et 5 PE anlæg, for at fordele spildevandet ind i anlægget jævnt over alle døgnets 24 timer. Dette sikrer optimale livsbetingelser for bakterierne. Her kan du muligvis høre en rislen fra det indpumpede vand.
Det forhold, at man lejlighedsvis svagt kan høre lyd fra BioKuben, er selvfølgelig nok til, at BioKube fraråder at installere anlægget direkte under soveværelsevinduet.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]5. Hvor ofte kører pumper og blæsere og hvor stort er strømforbruget?[/title]

Pumperne til vand er i den elektroniske styring indstillet således, at den daglige mængde af spildevand tidsmæssigt fordeles over døgnets 24 timer. Dette giver de bedste livsbetingelser for bakterierne, idet deres næring fordeles tidsmæssigt optimalt. Dette er en del af BioKubes patent.

Luftpumperne derimod kører kontinuerligt.
Det årlige strømforbrug på en Bikube 5 PE er 450 KWh.
På BioKube Mars, der renser for 15 – 30 personer, er strømforbruget selvfølgelig større, ca. 3.500 KWh for en Mars 30 PE, der kan rense spildevandet for 10 huse.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]6. Lovpligtig årlig service.[/title]

Lovpligtig årlig service koster 1.020,- kr. plus moms (pr. januar 2011). Prisen reguleres i takt med udviklingen i BioKubes omkostninger.
Se BioKubes servicepriser her
Det er et lovkrav, at der skal være en servicekontrakt for minirenseanlæg.

Hvad omfatter årlig service?

 1. Fysisk kontrol af anlægget, herunder gennemgang af alle slanger og forbindelser.
  Det kontrolleres også, om der er opsamlet slam i nogle af rensekamrene.
 2. Funktionstest og evt. kalibrering eller udskiftning af blæsere, magnetventiler og
  dykpumpe m.fl. mekaniske komponenter.
 3. EDB kontrol og eventuel finjustering af den mikroprocessor, der styrer renseprocessen.
 4. Udtagning af vandprøve, der analyseres i vores laboratorium for at sikre, at BioKuben
  renser tilfredsstillende, og at det rensede spildevand er renere end de fastsatte
  minimumskrav.
 5. Indsendelse af besøgsrapport til kommunen indeholdende bl.a. de laboratoriemålte
  værdier for det rensede spildevand.
 6. Er det et SOP anlæg, påfyldes fosforfældningsvæske som et led i serviceeftersynet.
  Fosforfældningsvæske koster pr. år 613 kr. plus moms for et 5 PE anlæg (2015 priser).

En del af BioKubes service er også, at der er en 24 timer bemandet servicetelefon, der sikrer, at vi om nødvendigt altid kan rykke ud og udbedre skader på f.eks. en defekt pumpe, der er stået af juleaften.
[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]7. Kan ”gift” i spildevandet beskadige bakteriefloraen i en BioKube?[/title]

Ja, hvis du opfører dig helt forkert.

Normal brug af de mange giftstoffer og kemikalier, der benyttes i en moderne husholdning, er ikke skadelig for bakterierne i BioKuben. Vi har under vores afprøvning og typegodkendelse testet for disse påvirkninger.

På den anden side er det klart, at overdrevne mængder gift vil kunne slå bakterierne ihjel.
Hvis denne utilsigtede situation skulle opstå, betyder det imidlertid blot, at bakterierne vil vokse frem igen, når giften er fortyndet, via den normale daglige produktion af spildevand. Dette vil typisk vare op til et par uger, og det svarer til den proces, der sker i en nyetableret BioKube. Bortset fra, at ikke alle bakterierne er døde.

Men vi vil nu alligevel for naturens skyld opfordre til et reduceret brug af kemikalier i husholdningen.
De moderne rengøringsmidler, der følge fjernsynsreklamerne kan fjerne kalk og rust på 10 sekunder er hård kost for bakterierne.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]8. Nedbrydes hormoner og miljøfremmede stoffer i en BioKube?>[/title]

Ja, de fleste hormoner og miljøfremmede stoffer nedbrydes i en BioKube.

Hertil kommer, at en væsentlig del af disse stoffer og kemikalier, bl.a. pga. vores store recirkulation tilbage til bundfældningstanken af renset spildevand fra sidste rensekammer, vil blive bundet til slammet i bundfældningstanken og dermed blive fjernet som et led i den kommunale tømningsordning af bundfældningstanken.

Vi skal i denne forbindelse fremhæve, hvor ringe et nedsivningsanlæg er til at fjerne kemikalier, hormoner og andre miljøfremmede stoffer fra spildevandet.
Ved nedsivning pumpes spildevandet under tryk ud i siveslanger ca. 150 cm under jorden. Herefter er det meningen, at spildevandet så siver væk igennem jordlagene under siveslangerne.
Da der 150 cm under jordoverfladen kun er meget lidt ilt, sker der næsten ingen nedbrydning af miljøfremmede stoffer i et nedsivningsanlæg. Dette er dels baggrunden for, at nedsivning i mange kredse frarådes, se således DANVA (Dansk Spildevandsteknisk Forenings) rapport.
Dette er også årsagen til, at det opgravede materiale fra et tilstoppet nedsivningsanlæg skal deponeres på en kontrolleret losseplads. En sådan opgravning og deponering koster for de ca. 20 – 40 m3 grus, der er tale om, ofte over 40.000 kr.
Vi er i BioKube kritiske overfor den dårlige renseeffektivitet i nedsivningsanlæg, og vi er kritiske overfor, at forbrugeren ikke oplyses, om den begrænsede levetid og om udgift til sløjfning af det gamle nedsivningsanlæg.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]9. Er der offentlig kontrol med minirenseanlæg?[/title]

Ja, der er flere former for kontrol:

1) Minirenseanlæg skal være CE mærket
CE mærkning erstatter den danske typegodkendelse fra 1, juni 2015.
Se de fulde krav til typegodkendelse i vejledning om typegodkendelsesordning for minirensningsanlæg.
BioKube er typegodkendt både efter de Danske normer i bekendtgørelsen samt efter de strengere internationale normer i CEN 12566-3.

2) Ved hvert serviceeftersyn indsendes en rapport til kommunen indeholdende bl.a. en laboratoriemåling af det udledte spildevand fra det pågældende renseanlæg.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]10. Hvad sker der med bakterierne, hvis huset er tomt i en længere periode?[/title]

De klarer sig fint i en BioKube. Se her om BioKube til sommerhuse.

Ét af de særlige karakteristika ved en BioKube er vores store recirkulation af renset spildevand fra sidste rensekammer tilbage til bundfældningstanken. Denne cirkulation tjener 2 formål.

For det første hindrer den dannelsen af svovlbrinte i bundfældningstanken.
Svovlbrinte er en af de kraftigste gifte i naturen. Samtidig har det en ubehagelig lugt – som rådne æg.
BioKube har patenteret fjernelse af svovlbrinte ved recirkulation, som et led i selve renseprocessen, se omtalen ovenfor.

For det andet sikrer den stadige recirkulation, at der er næring til bakterierne, også selv om der ikke er beboere i huset (og dermed ingen produktion af spildevand) i en længere periode. Dette hænger sammen med, at det recirkulerede spildevand til stadighed vil tilbageføre næring til renseanlæggets første kammer. Vi har testet BioKube uden beboelse i over 6 måneder, og der opstod i den forbindelse ingen problemer.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]11. Kan man bruge en BioKube i et sommerhus?[/title]

Ja, som nævnt ovenfor har BioKube taget hensyn til det største problem i et sommerhus, nemlig ingen produktion af spildevand om vinteren, hvor sommerhuset ikke benyttes.

Bemærk i denne forbindelse, at du ikke må slukke for strømmen til BioKuben.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]12. Hvilke kemikalier anvendes til fosforfjernelse?[/title]

PAX15 fra firmaet Kemira Miljø. Det er et aluminiumsalt, der er ugiftig for naturen.

Fosforfjernelse er en kemisk proces, der sker ved, at det fosfor, der måtte være i spildevandet under returskyllet til bundfældningstanken, går i forbindelse med PAX15 og danner en uopløselig fosforforbindelse, der bindes til slammet i bundfældningstanken. Herfra fjernes det ved tømning af bundfældningstanken.

BioKube anbefaler generelt, at du bruger sæber og rengøringsmidler uden fosfor.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]13. Dannes der slam i en BioKube?[/title]

Kun i ringe grad.
Den slam, der dannes, vil hidrøre fra de bakterier, der renser spildevandet. Når de dør, vil de falde til bunds i renseanlægget og nye bakterier dannes.

En BioKube er indrettet således, at de døde bakterier, der opstår på bioblokkene i rensekamrene, ved hjælp af den opstigende luft rives af bioblokken og synker til bunds i den omgivne klaringszone.
Flere gange i døgnet pumpes der fra bunden af klaringszonen tilbage til bundfældningstanken, og herved returneres alt slam til bundfældningstanken.

Hertil kommer selvfølgelig, at bundfældningstanken skal tilbageholde det slam, der kommer fra husholdningen.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]14. Tømning af Bundfældningstanken.[/title]

Tømning af bundfældningstanken sker typisk ved kommunens foranstaltning.
Det er vigtigt, at bundfældningstanken tømmes til tiden og korrekt, dvs. mindst en gang om året og fuldstændigt.
Sker der ikke en korrekt eller slet ingen tømning af bundfældningstanken, er det sandsynligt, at bundfældningstanken i det efterfølgende år vil blive fuld og overskudsslam komme ind i renseanlægget. Se her BioKubes vejledning om tømning af bundfældningstanken.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]15. Hvorledes bortskaffes det rensede spildevand?[/title]

Det rensede spildevand kan uden problemer via dræn og lignende ledes ud i en å, en sø eller havet. Spildevandet er jo netop renset til de lovmæssigt fastsatte krav.

Udledningen fra BioKuben og de tilknyttede drænledninger må ikke stoppes.
Sker dette kan anlægget blive oversvømmet og især de elektroniske dele blive ødelagt.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]16. Må der komme regnvand eller drænvand ind i BioKuben?[/title]

Nej, det er vigtigt, at man sørger for, at der er adskillelse imellem spildevandet, der renses i BioKuben og regnvand fra tagrender eller omfangsdræn og lignende.

Kommer der regnvand ind i BioKuben overskrides den fastsatte grænse for hvor meget vand, der må komme ind i renseanlægget – max 750 l / døgn for et 5 PE renseanlæg.

BioKubes garanti og service dækker ikke de problemer, der måtte opstå, fordi der trænger regnvand ind i renseanlægget.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]17. Hvor rent er det rensede spildevand?,[/title]

1 PE (Person Ekvivalent) er i bekendtgørelsen om typegodkendelse af minirensningsanlæg BEK 1444 af 21/12 2007 defineret som havende et gennemsnitligt dagligt produktion af spildevand på 150 liter indeholdende 60 g B0D5 (organisk materiale), 13 g kvælstof og 2.5 g fosfor. Det svarer til en årlig produktion af spildevand på 275 m3 i en husholdning med 5 personer.

Hvis disse gennemsnitlige værdier løbende overskrides (altså ikke kun f.eks. fordi der i nogle dage er gæster) skal ejendommens renseanlæg værre større end et 5 PE renseanlæg.

De danske rensekrav, der er nogle af de strengeste i verden, kræver følgende grænseværdier overholdt i det rensede spildevand, når det udledes:

BOD5 under 10 mg/l. Dette er et udtryk for, i hvor høj grad det organiske materiale er nedbrudt.
NH3 (ammoniak) under 5 mg/l. Dette er udtryk for, i hvor høj grad kvælstof er nedbrudt.
Fosfor (hvis der er krav om fosforfjernelse i området) under 1,5 mg/l. Fosforfjernelse er en kemisk proces, der sker ved tilsætning af et aluminiumssalt (PAX15) i returskyllet fra sidste rensekammer, hvorved fosfor udfældes, som et uopløseligt salt i bundfældningstanken, og dermed bortskaffes ved tømning af bundfældningstanken.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]18. Er der bakterier i det rensede spildevand?[/title]

Der er ikke i Danmark krav om, hvor stort indholdet af Colibakterier, eller af andre bakterier, der må være i det rensede spildevand fra et minirenseanlæg.

Fra et kommunalt renseanlæg er der typisk 50.- 100.000 colibakterier pr. 100 ml.
Den maksimalt tilladte mængde Colibakterier i badevand er 1.000 pr 100 ml.

Fra udløbet af en velfungerende BioKube er antallet af Colibakterier mindre end 1.000 pr. 100 ml, hvad der er bedre end kravene til godt badevand.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]19. Må det rensede spildevand genanvendes til havevanding eller bilvask?[/title]

I Danmark kræves en tilladelse fra kommunen til genanvendelse.
Men i en betydelig del af de renseanlæg, der sælges i udlandet genanvendes det rensede spildevand, typisk i tørre egne til havevanding.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]20. Hvorfor er BioKuben plomberet og hvorfor må den ikke tildækkes?[/title]

Når anlægget er installeret, vil låget blive plomberet.
Kun kloakmesteren og BioKubes servicefolk må bryde plomben for at få adgang til anlægget.

Låget må ikke dækkes med jord eller lignende, da service skal kunne foregå uhindret, og der skal være uhindret lufttilførsel til anlægget. Der må ikke køres på låget.

[title size=”2″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]21. Du må ikke afbryde strømmen.[/title]

Bakterierne skal have luft både om natten, og medens du er på ferie.