Installation af din BioKube
Oversigt over spørgsmål:

1. Installatøren skal være autoriseret kloakmester.
2. Hvor lang tid varer etableringen?
3. Placering af BioKube på din grund.
4. Ansøgningsproceduren overfor kommunen.
5. Hvor længe varer det før den biologiske proces i BioKuben fungerer?
6. Er der særlige problemer i etableringsfasen?
7. Hvorfor er der ofte skum i etableringsfasen?
8. Fosforfjernelse (SOP og OP anlæg)
9. Prisen for kloakarbejdet
10. Prisen for El-arbejdet

1. Installatøren skal være autoriseret kloakmester.

Et minirenseanlæg skal altid installeres af en autoriseret kloakmester.

Efter installationen bekræfter kloakmesteren overfor kommunen, at det er udført forskriftsmæssigt og arbejdet færdigmeldes.

Det er efter denne bekræftelse du får ikke længere skal betale vandafledningsafgift.

Efter etableringen indsender kloakmesteren den af slutbrugeren underskrevne serviceaftale til BioKube.
BioKube underskriver aftalen, sender kopi tilbage til slutbrugeren, samt en kopi til kommunen, som bekræftelse på, at der er indgået en lovpligtig serviceaftale på minirenseanlægget.

BioKube anmoder desuden kommunen om at tilmelde renseanlægget til den kommunale tømningsordning af bundfældningstanke.
BioKube beder også kommunen sørge for, at der ikke længere opkræves vandafledningsafgift for ejendommen.

Du bør selv når du får den første opkrævning fra vandværket kontrollere at dette er sket.

2. Hvor lang tid varer etableringen?

Etableringen af en BioKube kan normalt foretages på én arbejdsdag.

Arbejdet omfatter typisk
a) montering af en ny bundfældningstank.
Den gamle vil normalt ikke opfylde lovens krav om størrelsen på bundfældningstanken. Den skal for et 5 PE renseanlæg være på mindst 2 m3
b) montering af BioKuben.
c) etablering af kloakrørene til den nye renseløsning.
d) reetablering af arealet omkring BioKuben.
e) El-tilslutning til BioKuben. I forbindelse hermed monteres en alarm i huset, typisk ved el-tavlen.
f) Afleveringstest og kvalitetskontrol som foretages både af kloakmester og elektriker efter BioKubes tjekliste.

3. Placering af BioKuben på din grund.

Den nye bundfældningstank og BioKuben kan som oftest placeres således på grunden, at spildevandet uden pumpning, men ved gravitation, løber fra bundfældningstanken ind i den indbyggede pumpebrønd i bunden af BioKuben.

Herfra pumpes spildevandet i faste afmålte mængder hvert kvarter ind i BioKuben.

Hvis der, fordi ejendommen f.eks. har en dyb kælder, er behov for større nedgravningsdybde, kan et BioKube anlæg modificeres til en indløbsdybde på 200 – 300 cm.

Hvis BioKuben ønskes placeret et sted på grunden, hvor gravitation uden pumpning ikke er mulig, etableres en ekstern pumpebrønd.

Dette er f.eks. tilfældet, hvis BioKuben ønskes placeret i et fjerntliggende hjørne af haven. Hvis der benyttes en ekstern pumpebrønd, er der normalt ingen begrænsninger for, hvor langt væk fra huset BioKuben kan placeres.

Det er også denne løsning, der anvendes hvis en større BioKube skal rense spildevandet for flere ejendomme. Eksempelvis kan en 30 PE BioKube rense spildevandet for op til 10 ejendomme.

4. Ansøgnings proceduren overfor kommunen.

Din kloakmester står for ansøgningsproceduren overfor kommunen.

Det er derfor også kloakmesteren, der som en del af ansøgningsproceduren, søger om udledningstilladelse.
Det er kloakmesteren og hans faglige kompetence, der er husejerens sikkerhed for, at renseanlægget er installeret korrekt.

Når din BioKube er installeret og igangsat, færdigmelder kloakmesteren renseanlægget overfor kommunen.

BioKube bekræfter overfor kommunen, at der er etableret det lovpligtige årlige serviceeftersyn, når vi modtager den af slutbrugeren underskrevne serviceaftale.

BioKube anmoder samtidig kommunen om at tilmelde din BioKube til den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke.

5. Hvor længe varer det før den biologiske proces i BioKuben fungerer?

Alt efter årstiden 14 dage til 8 uger.

BioKube er et biologisk minirenseanlæg og rensningen af spildevandet sker ved hjælp af naturlige bakterier. Det varer lidt tid før den naturlige bakterie flora har etableret sig.

6. Er der særlige problemer i etableringsfasen?

Nej, der er ingen specielle problemer i opstart perioden.
Men indtil biologien er etableret kan der komme en del skum ud af BioKubens udluftningshuller. Det kan i nogle tilfælde virke ret voldsomt.

Når BioKuben er etableret, renser den normalt allerede fra dag ét bedre, end den renseløsning, den erstattede. Oftest erstatter BioKuben en septiktank hvorfra spildevandet blev ledet helt urenset ud.

Hertil kommer, at både bundfældningstanken og BioKuben fyldes op med rent vand under etableringen, og de ca. 5 m3 vand svarer til over 1 uges produktion af spildevand fra en normal husholdning.

Det er det fortyndede spildevand, der ledes ud, og når alt det rene vand er helt fortyndet vil biologien oftest være etableret.

7. Hvorfor er der ofte skum i etableringsfasen?

Det er ret almindeligt, at der i den første tid efter opstarten af BioKuben vil være en del skum. Dette holder op, når bakteriologien har etableret sig.

Skummet skyldes hovedsageligt den sæbe, der vil være i spildevandet, og som når det beluftes, som en del af renseprocessen, danner sæbebobler.
Men det kan virke ret overraskende, at der kommer hvidt skum ud af BioKubens lufthuller.

8. Fosforfjernelse (SOP og OP anlæg)

Hvis anlægget er udstyret med kit til fjernelse af fosfor, så sørger BioKube for opstarten af fosforfjernelse. Dette sker et par måneder efter, at dit anlæg er igangsat.

Formålet er at sikre, at bakteriekulturen, der nedbryder det organiske materiale i dit spildevand, er optimalt etableret inden kemisk rensning (fosforfjernelse) påbegyndes.

Før fosforfjernelse startes vil BioKube rette henvendelse til dig, som husejer, så vi kan programmere den elektroniske styring og indstille alle timere efter dit individuelle vandbrug mv.

9. Prisen for kloakarbejdet og installation af BioKuben.

Prisen for installation af BioKuben er afhængig af de konkrete forhold på den enkelte ejendom, og du bør indhente et tilbud fra din lokale BioKube forhandler. Han kan også være dig behjælpelig med forslag til placering af renseanlægget på din ejendom.

10. Prisen for el-arbejdet

Til BioKuben skal kun bruges jordet 230 volt AC 50 Hz.

BioKuben forsynes med en 5-leder kabel fra ejendommens el-tavle.
3 af lederne bruges til fase, =0 og jord til renseanlægget og de 2 sidste til den alarm, der monteres i ejendommen, typisk ved el-tavlen.

Hvis det er muligt anbefaler vi, at BioKuben tilsluttes en selvstændig sikringsgruppe, så strømmen til dit renseanlæg ikke slukker, blot fordi der f.eks. er overgang i en lampe inde i huset.

03-01-2021 – PT