BioKube er godkendt til sommerhuse

BioKubes minirenseanlæg er, som det eneste på det Danske marked, ved uafhængig verifikation dokumenteret som velegnet til benyttelse i sommerhuse.
Når en BioKube kan anvendes i et sommerhus, hvor der ikke er beboelse i flere måneder i vinterhalvåret (og derfor ingen ny næring til biologien), skyldes det BioKubes patenterede teknologi. Se illustrationen herunder.

I en BioKube tilføres renseanlægget spildevandet ved tidsstyret indpumpning hvert kvarter og samtidig pumpes noget af spildevandet retur til bundfældningstanken. Den dobbelte virkning af dette er:
– ensartet dosering af næring til biologien over hele døgnet ved den normale benyttelse af huset, samt
– tilførsel af næring fra bundfældningstanken, også hvor ingen er hjemme i huset i lange perioder, som tilfældet netop er i et sommerhus.

Selvom du ikke opholder dig i sommerhuset i længere perioder, fungerer BioKuben således upåklageligt. Du pakker bare bilen og tager hjem fra sommerhuset. BioKuben – ja den passer sig selv! Og når du ikke er i sommerhuset gå anlægget efter 8 dage automatisk i “spare-drift”. Her nedsætter stræmforbruger med 80 % ved at blæserne kun kører tre timer i føgnet.

Se her en brochure om BioKube til sommerhuse.
I brochuren er det også omtalt, hvordan du hos BioKubes partner Ekspres Bank, kan låne til din BioKube.

BioKubes certificering for anvendelse i sommerhuse.

Dette er dokumenteret ved en uafhængig verifikation – ETV (Environmental Technology Verification).
Se BioKubes formelle tekniske ETV verifikation her. Se her den officielle rapport udgivet af Miljøstyrelsen.

Du kan også se om BioKubes ETV her på EU´s hjemmeside

Ved ETV verifikationen blev det dokumenteret, at en BioKube, hvor der blev lukket for tilledning af spildevand fra huset i oktober, fuldt ud overholdt udledningskravene, når der igen blev tilledt spildevand i april. Det svarer til et sommerhus, der blev lukket ned til efterårsferien og åbnet igen til påske året efter.
I alle andre minirenseanlæg tilledes spildevandet fra huset renseanlægget umiddelbart efter, at det udledes fra huset. Det giver en uensartet stødvis tilledning af næring til biologien. Og det betyder, at biologien vil dø i en lang vinterperiode. Renseanlægget vil i denne situation først fungere, når biologien efter nogle uger er reetableret.

CE mærkning og Dansk typegodkendelse er ikke nok til brug i sommerhuse.

For at måtte sælges på det danske marked, skal minirenseanlæg være CE mærket og CE mærket skal være udstedt på grundlag af en certificering efter den internationale standard CEN 12566-3 eller CEN 12566-6. BioKube er certificeret efter begge disse standarder og CE mærket.

Et CE mærke udstedt på grundlag af CEN standarden gælder imidlertid kun til et helårshus. Under testen har anlægget kun været udsat for en ferieperiode på 14 dage uden tilledning af frisk spildevand. Netop situationen i et helårshus.

Nogle kommuner har tidligere givet afslag på anvendelse af minirens i sommerhuse, netop fordi de kun var CE mærkede til brug i helårshuse og kommunen har derfor skønnet, at de så ikke kunne benyttes i sommerhuse.
Med BioKubes ETV verifikation er der ikke længere grundlag for denne skønsmæssige afvisning. Det er nu, ved uafhængig verifikation, dokumenteret, at BioKube minirenseanlæg er velegnet til sommerhuse.

Miljøstyrelsen skriver herom på sin hjemmeside:

Minirenseanlæg fra BioKube A/S (her link)
     Minirenseanlægget er en teknologi med en kontinuerlig næring af bakterierne i spildevandssystemet i perioder med mindre forsyning af spildevand til systemet, hvilket er typisk for sommerhuse i lavsæsonen (dvs. primært i vintermånederne fra oktober til April).
     Minirenseanlæg er i EU et standardindustriprodukt, der skal certificeres efter den harmoniserede standard CEN 12566-3 eller 12566-6. På grundlag af denne certificering skal minirenseanlæg CE mærkes. Den harmoniserede standard dækker imidlertid kun minirenseanlæg til brug ved helårshuse. I den certificering, der udføres efter CEN 12566-3 indgår nemlig kun en ferieperiode på 14 dage uden tilledning af spildevand til renseanlægget (og dermed tilledning af næring til biologien). På denne baggrund dækker CE mærkningen af minirenseanlæg ikke deres brug ved sommerhuse. Ved den gennemførte ETV verifikation er det verificeret, at et BioKube minirenseanlæg også i sommerhuse efter en nedlukning for vinteren opfylder udledningskravene, straks huset atter tages i brug om foråret. Dette skyldes, at BioKubes patenterede teknologi med løbende returskyl af renset spildevand til bundfældningstanken sikrer kontinuerlig tilførsel af næring til biologien fra bundfældningstanken også i vinterperioden.

Der skal bruges mange minirenseanlæg i sommerhuse

Det er af stor betydning for vandmiljøet i sommerhusområder, at spildevandet renses grundigt. Hele formålet med at være i et sommerhus er for mange at udnytte det naturlige vandmiljø. Det stiller særlig store krav til kvaliteten af rensning af spildevandet fra de mange sommerhuse.
Det er ekstra relevant i disse år, hvor klimaregn får grundvandsspejl til at rejse sig og gør minirenseanlæg til en særlig velegnet renseløsning, især også fordi nedsivningsanlæg ikke kan anvendes ved højt grundvand, som der ofte er i sommerhusområder tæt på vandet.
Der er i følge den seneste oversigt fra Naturstyrelsen 360.000 ejendomme udenfor offentlig kloak og mange af dem er sommerhuse.

BioKubes patenterede renseproces

1. Tidsstyret returskyl til bundfældningstanken sikrer tilførsel af næring til biologien, også i perioder uden beboelse på ejendommen

Hvert kvarter recirkuleres ved normaldrift 7½ liter spildevand til bundfældningstanken.

Dette sikrer løbende tilførsel af næring til biologien, også i perioder, hvor der ikke er beboelse i huset. I sommerhuse, hvor biologien ”kun” skal holdes i live i perioder, hvor huset er uden beboelse, kan returskyl automatisk sættes til kun at foregå 6 gange i døgnet og blæserne sættes på intervaldrift.

2. Bundfældningstanken er fuldt integreret i renseprocessen

Partikler fjernes i bundfældningstanken foran BioKuben.
Den stadige recirkulering af renset iltholdigt spildevand, øger også bundfældningstankens effektivitet.

3. Tidsstyret indpumpning af spildevand fra renseanlæggets indbyggede buffer tank, sikrer en ensartet og løbende tilførsel af næring til biologien

Der pumpes ved normaldrift hvert kvarter 7½ spildevand til renseanlæggets første rensekammer. Herved sikres det, at biologien tilføres næring jævnt fordelt over døgnets 24 timer. Tidsstyret indpumpning af spildevand giver også en udjævning og fortynding af eventuelle kemikalier ol. der kan hæmme biologien.

4. Tidsstyret returskyl til bundfældningstanken udelukker svovlbrinte.

Under renseprocessen tilfører små blæsere ilt til biologien. Når det iltholdige rensede spildevand recirkuleres til bundfældningstanken, udelukker dette, at der kan dannes svovlbrinte i bundfældningstanken. Dette har flere fordele; svovlbrinte er giftig for biologien og uden svovlbrinte forbedres renseprocessen; svovlbrinte lugter væmmeligt (der er således ingen lugt fra en BioKube) og svovlbrinte ville nedbryde de mekaniske dele i renseanlægget.

5. Det rensede spildevand kan udledes til alle recipienter

Det rensede spildevand kan udledes alle recipienter.

Kontakt BioKube med nedenstående formular, og lad os sætte dig i forbindelse med en kloakmester, der kan give dig et godt tilbud på en færdig løsning til dit sommerhus.

  Navn:

  By:

  Postnummer:

  Tlf:

  Email (obligatorisk)

  Yderligere kommentarer

  03-01-2021 – PT