Vejledning fra Miljøstyrelsen til husejere

Der er mange overvejelser du skal tage højde for inden du investerer i et minirenseanlæg. Miljøstyrelseb har derfor til borgerne udsendt en samlet vejledning. Du kan se Miljøstyrelsens vejledninger om minirenseanlæg her på Styrelsens hjemmeside.

Det helt centrale i vejledningen er, at Styrelsen understreger, at det er dig som husejer, der har ansvaret for, at den renseløsning i fremtiden kan overholde udledningskravene. Kan dit valgte renseanlæg ikke det kan du blive pålagt at udskifte renseanlægget.

I vejledningen skriver styrelsen herom: ”Du har ansvar for, at det anlæg du etablerer, kan overholde vilkårene i kommunens tilladelse. Du skal derfor sikre dig, at din rådgiver/kloakmester og efterfølgende den serviceansvarlige er bekendt med tilladelsen og tilpasser dit anlæg, således at vilkårene overholdes. Overholdes vilkårene i kommunens tilladelse ikke, kan kommunen indskærpe forholdet og om nødvendigt give dig et påbud om at opfylde vilkårene. Dette kan i værste tilfælde betyde, at du bliver nødt til at udskifte dit anlæg.”

Miljøstyrelsen anbefaler at du vurderer følgende forhold

I vejledningen angiver Miljøstyrelsen følgende 11 forhold du bør vurdere ved valg af minirenseanlæg.

 1. Er anlægget CE-mærket?
 2. Kan anlægget rense til den lokale renseklasse i området, dvs. kan anlægget overholde de lokale udledningskrav?
 3. Støjniveau
 4. Kemikalieforbrug
 5. Energiforbrug
 6. Forhold i forbindelse med tømning af bundfældningstank
 7. Placering i forhold til bygninger
 8. Grundvandsspejlets niveau
 9. Lugtgener
 10. Service, produktkendskab og reservedele
 11. Anvendelige brugervejledninger

Hvorledes opfylder BioKube Miljøstyrelsens vejledning?

1.    Er anlægget CE-mærket?

BioKube minirenseanlæg er alle CE mærkede.

BioKube CE mærkede renseanlæg findes i størrelserne 5 – 40 PE hvor et 5 PE renseanlæg er til en enkelt ejendom med indtil 5 beboere medens et 40 PE renseanlæg er til en landsby med op til 14 huse.

Det vil ofte være billigere at installere et renseanlæg sammen med din nabo / naboer. Spørg din kloakmester, han kan give dig råd or vejledning også om hvor du placerer renseanlægget så installationen bliver så billig som mulig og samtidig giver dig mindst mulige gener.

2.    Kan anlægget rense til den lokale renseklasse i området, dvs. kan anlægget overholde de lokale udlederkrav?

BioKube CE mærkede renseanlæg findes til alle danske renseklasser (O, OP, SO og SOP).

BioKube garanterer, at et BioKube minirenseanlæg overholder udledningskravene, se BioKubes servicekontrakt her og garantibevis her.

Der er i dag installeret godt 4.200 BioKube minirenseanlæg i Danmark. Renseresultater for samtlige renseanlæg indrapporteres hvert år til den kommunale miljømyndighed og de offentliggøres på BioKubes hjemmeside dels som hæfte (se her) eller som interaktivt landkort hvor det for hver enkelt ejendom er angivet renseresultatet som det efter det seneste servicebesøg er meddelt kommunen (se her).

Der er ingen andre fabrikater, hvor renseresultaterne offentliggøres. Det nærmeste er et firma hvor man offentliggør de gennemsnitlige renseresultater, men det er ikke det du skal bruge til at vurdere et renseanlæg. For dig er det afgørende om netop dit anlæg overholder udledningskravene.

Hos BioKube kan du også til en samlet vurdering finde de gennemsnitlige renseresultater. Og disse renseresultater er væsentlig bedre end lovkraven.

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2020:
COD               31,7 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            2,3 mg/l                              Lovkravet er    5 mg/l
P total              1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2019:
COD               30,7 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            3,2 mg/l                              Lovkravet er    5 mg/l
P total              1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2018:
COD               29,9 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            3,1 mg/l                              Lovkravet er    5 mg/l
P total               1,2 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2017:
COD               29,4 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            4,4 mg/l                              Lovkravet er   5 mg/l
P total              1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2016:
COD               25,0 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            4,6 mg/l                              Lovkravet er    5 mg/l
P total              1,2 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2015:
COD               24,6 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            3,2 mg/l                              Lovkravet er    5 mg/l
P total               1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2014:
COD               26,1 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            3,1 mg/l                              Lovkravet er   5 mg/l
P total              1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2013:
COD               25,7 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            2,8 mg/l                              Lovkravet er   5 mg/l
P total              1,2 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2012:
COD               30,9 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N            2,6 mg/l                              Lovkravet er   5 mg/l
P total              1,2 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2011:
COD               30,3 mg/l                              Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N             2,2 mg/l                              Lovkravet er   5 mg/l
P total               1,1 mg/l                              Lovkravet er 1,5 mg/l

 

Hvorfor er BioKubes renseresultater så gode?

BioKube renseteknologi er patenteret og udviklet til danske forhold, herunder kolde vintre. Anlæg fra udlandet kan have vanskeligt ved at overholde udledningskravene om vinteren.

BioKube renseanlæg er fra fødslen designet til at rense for fosfor (P anlæg). I udlandet er der generelt ikke krav om fosfor fjernelse og på disse anlæg må den danske importør ”opfinde” en efterfølgende fosforfjernelse. Fosfor fjernelse sker ved dosering af et kemikalie, PAX. Hvor BioKubes har en indbygget fosforbeholder i anlægget vil udenlandske anlæg ofte have en udvendig beholder til PAX.

Hvis udledningskravene fra kommunen skærpes til, at der for et etableret anlæg også skal fjernes fosfor kan en BioKube uden ombygning opgraderes, da alle anlæg er født til fosforfjernelse.

I vejledning fra Miljøstyrelsen er det præciseret, at borgeren risikerer at skulle etablere et nyt anlæg hvis udledningskravene ikke overholdes med den etablerede løsning. Derfor er BioKubes garanti selvfølgelig vigtig.
Og det er vigtigt, at det er en procesgaranti, ikke kun en garanti på at f.eks. nogle plastikdele ikke forringes. Det er det rensede spildevand dit anlæg hos kommunen bedømmes efter. Og kun det.

3.    Støjniveau

BioKube minirenseanlæg er støjsvage.

Anlæggets luftblæsere er placeret i en lukket teknikkasse i anlægget. Der er dobbelt låg for at eliminere støj fra blæserne. Dykpumpen er placeret i bunden af anlægget 180 cm under terræn.

Desuden er BioKube renseanlæg så små og handy at de kan placeres over alt på grunden langt fra områder hvor beboerne færdes.

4.    Kemikalieforbrug

Det eneste kemikalie der bruges i en BioKube er PAX til at fjerne fosfor.

Pax påfyldes renseanlægget i den indbyggede kemikaliebeholder af BioKubes serviceteknikker ved det årlige servicebesøg. Der er således altid sikkerhed for at der er PAX nok til det kommende års forbrug.

Pax forbrug er indeholdt i BioKubes servicekontrakt for OP og SOP anlæg. Se Biokubes servicekontrakt med priser her.

5.    Energiforbrug

Et 5 PE renseanlæg med fuldt antal beboere i huset bruger 350 kWh om året. Her i standard konfigurationen kører luftblæserne 10 minutter og holder 5 minutters pause

BioKubes patenterede processtyrring af renseanlægget giver imidlertid mulighed for et lavere strømforbrug hvis der er færre beboere på ejendommen via BioKubes FamilyMatch teknologi. Med to beboere på ejendommen kan strømforbruget reduceres med ca. 25 % til 300 kWh om året.

Hvis husejeren bruger mange kemikalier eller på anden måde belaster anlægget mere end “standard familien” kan BioKube ofte kompensere for dette ved at lade blæserne køre konstant. I denne situation bruger anlægget 400 kWh om året.

6.    Forhold i forbindelse med tømning af bundfældningstank

Alle bundfældningstanke, der er godkendt i Danmark kan benyttes sammen med en BioKube. For at sikre kun én årlig tømning skal bundfældningstanken være 2,3 m3.

7.    Placering i forhold til bygninger

En BioKube kan placeres der på grunden hvor husejeren finder det mest praktisk.

Det vil ofte være billigst at etablere minirenseanlægget der på grunden hvor den eksisterende bundfældningstank er placeret. Herved lettes også tilslutning til eksisterende dræn hvortil vandet kan afledes til recipienten.

Ved gravearbejde tæt på bygninger skal man være opmærksom på ejendommens fundering, f.eks. hvis et store renseanlæg for at spare udgift til køreplader under etableringen skal placeres i indkørslen.

Hvis en kørefast løsning undtagelsesvis foretrækkes leveres BioKube også som en kørefast model.

8.    Grundvandsspejlets niveau

Grundvandsspejlets placering (højde) er vigtigt.

Udledningen fra en BioKube ligger kun 36 cm under terræn. Grundvandsspejlet vil dermed næsten aldrig være et problem for afledning af det rensede spildevand fra en BioKube.

Der findes udenlandsk konstruerede minirenseanlæg hvor udløbet ligger helt op til 120 cm under terræn. Dette vil næsten altid være under grundvandsspejlet i en del af året og det vil derfor være nødvendigt at forsyne disse anlæg med en efterfølgende pumpebrønd.

En sådan pumpebrønd fordyrer naturligvis installationen og pumpen kræver strøm der vil fordyre den daglige drift. Det værste problem er imidlertid, at strømsvigt eller en defekt pumpe vil medføre at vandet stuver op i renseanlægget så der muligvis ikke kan trækkes i toilettet i denne situation. En BioKube har en indbygget ”bypass funktion” hvis der er strømsvigt.

9.    Lugtgener

Det der giver lugtgener fra et renseanlæg er svovlbrinte – en luftart der dannes i iltfattigt spildevand. BioKube har en patenteret renseteknologi hvorved iltholdigt renset spildevand recirkuleres regelmæssigt til bundfældningstanken. Herved udelukkes det at der kan dannes svovlbrinte i en BioKube.

10. Service, produktkendskab og reservedele

BioKube har installeret over 3.400 minirenseanlæg i Danmark. Disse serviceres af 4 fastansatte serviceteknikere, der kører ud hjemmefra.

BioKubes serviceteknikkere har alle været hos BioKube i en årrække og har et højt produktkendskab. Alle reservedele til BioKubes minirenseanlæg kan bestilles på BioKubes webshop hvis andre vil udføre det lovkrævede service.

Hvis husejeren får brug for at tilkalde support er BioKubes servicetelefon er døgnbemandet.

Når der er tegnet en serviceaftale giver BioKube 20 års procesgaranti. Det betyder, at BioKube garanterer at renseanlægget opfylder udledningskravene iht. serviceaftalen og garantibeviset.

11. Anvendelige brugervejledninger

BioKubes brugerhåndbog udleveres til alle nye husejere i forbindelse med anlæggets installation.
Se her BioKubes Brugerhåndbog.

Til din kloakmester og elektriker er der yderligere grundige installationsvejledninger. Hvis du er interesseret, kan du se dem i Biokubes Kloakmester håndbog her.

03-01.2021 – PT