BioKubes miljø- og kvalitetspolitik

I BioKube mener vi, at det er sund fornuft at bevare vandressourcerne så lokalt som muligt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Det er grunden til, at vi udvikler og producerer biologiske løsninger til decentral rensning af spildevand. Det giver optimale betingelser i vandløb og søer for et minimum af omkostninger. Rent vand i det åbne land giver kort sagt mest miljø for pengene.

Spildevandsrensning i verdensklasse

Verden oplever en stigende knaphed på friske drikkevandsressourcer. Det er derfor af afgørende betydning, at eliminere spildevands-forureningen af vandreserverne. BioKube vil medvirke til markant vækst i eksporten af dansk miljøteknologi til de områder, der er truet af mangel på rent vand. Efterspørgslen af genanvendt renset spildevand i nærområdet er støt stigende i klodens tørre egne. Vi mener, det er sund fornuft at recirkulere både vand og værdifulde næringsstoffer fra spildevandet overalt på kloden. Derfor arbejder vi på at levere spildevandsrensning i verdensklasse til sikker genanvendelse for både natur og mennesker.

I udlandet er det derfor et vigtigt argument for at anskaffe netop en BioKube, at det rensede spildevand er så rent, at det kan genanvendes.

Hvordan vi sikrer bedst muligt miljø for kunden

BioKube opfylder myndighedernes krav med mindst muligt ressourceforbrug og uden besvær for kunden. De fleste af vores løsninger finder anvendelse i områder uden tilstrækkelig infrastruktur og uden adgang til specialister i spildevand. Vores løsninger skal således kunne fungere uovervåget med et minimum af service behov og et maksimum af effektivitet uden, at gå på kompromis med kundens krav til rent vand. Kunden skal opleve, at BioKube-anlægget bare fungerer.

Energiforbrug og CO2

BioKube har til hensigt at bruge mindst muligt energi til at rense spildevand. Derfor leverer vi anlæg i størrelse og konfigurationer, der passer til det individuelle forbrug. Anlæggene er designet til at bruge mindst mulig strøm under hensyntagen til belastning og rensekrav. BioKubes Family Match teknologi gør det muligt at nedsætte strømforbruget, hvis der er få beboere på ejendommen. Se om Family Match her.

BioKube-anlæggene har en lav vægt og en kompakt størrelse, der medfører at energiforbrug til fremstilling, transport og installation er mindst muligt.

Miljøfremmede stoffer

Forbruget i mange husholdninger omfatter en række forskellige kemikalier med varierende indhold af miljøfremmede stoffer. Et BioKube-anlæg kan i de fleste tilfælde nedbryde de miljøfremmede stoffer. Desuagtet rådgiver vi vores kunder om brugen af miljømærkede vaske- og rengøringsmidler, og vi rådgiver også gerne om alternativer til de produkter, som kunden bruger i dag.

Vi mener, at miljøfremmede stoffer fjernes mest effektivt ved forureningskilden. Netop derfor er minirenseanlæg en særlig fordelagtig renseløsning, da forureningskilden kan spores, og husejeren via motiverende dialog kan opfordres til en mere miljøvenlig husholdning.

Det er vores opfattelse, at andre tilgængelige renseløsninger uden tilstrækkelig tilførsel af ilt er i risiko for at medvirke til en ophobning af miljøfremmede stoffer i jord, vandløb og grundvand. Vi arbejder målrettet på at informere og rådgive herom.

Forhold til lovgivere og andre aktører på det spildevandstekniske område

På baggrund af vores mange driftsresultater har BioKube haft en enestående mulighed for at oparbejde specialviden omkring små decentrale anlæg.

Vi ønsker at have en åben dialog med lovgivere, håndhævere og øvrige aktører på det spildevandstekniske område samt dele vores viden med disse. Dette er med henblik på at sikre størst mulig indsigt af hensyn til det omkringliggende miljø. Derudover anser vi det som en forudsætning for en langsigtet tilstedeværelse på markedet.

Alle renseresultater offentliggøres.

Se BioKubes renseresultater her.

BioKube sidder med i Region Sjællands Grønne Komite, er aktivt medlem af Dansk Miljøteknologi og arbejder med en direkte kontakt til miljøpolitiske beslutningstagere.

BioKube er desuden repræsenteret i forskellige danske og internationale udvalg.
Det gælder bl.a. Dansk Industris specialudvalg for vand, Dansk Standard udvalg DS/S-315 “Afløbsteknik” og Den Europæiske Standardiserings komite CEN/TC 163.

Genanvendelse

BioKubes renseanlæg sælges til dele af verden, hvor vandknapheden er så stor, at man ønsker at genanvende det rensede spildevand til sekundære formål.

Genanvendelsen til f.eks. vandingsformål betyder, at man udover vandet også kan genanvende næringsstoffer fra spildevandet. Dermed skal der bruges mindre energi på at rense næringsstofferne ud af spildevandet. Dette anses for at være en yderst bæredygtig løsning.

I de tilfælde hvor man ønsker at genanvende spildevandet er det BioKube magtpåliggende, at spildevandet gennemgår en hygiejnisering, f.eks. med ultraviolet belysning og/eller filtrering efter den biologiske rensning. Dermed sikrer vi at genanvendelse sker uden risiko for spredning af smittekim (mikroorganismer) og sygdomme.

Udviklingstiltag

BioKube har som udviklingsstrategi, at udvikle stadig mere effektive systemer med løbende reduktion af energiforbruget.

Desuden ønsker vi at udvikle systemer, der kan rense spildevand ved anvendelse af decentrale vedvarende energikilder.

Derudover arbejder vi på løbende at optimere drift og ressourceanvendelse på allerede installerede anlæg.

Service

BioKube servicerer de Biokube renseanlæg, der er installeret i Danmark.

BioKube yder desuden service på minirenseanlæg fra andre fabrikanter.

Vi tilstræber at al service, vedligeholdelse og udskiftning af komponenter foregår i forbindelse med planlagte servicebesøg. Det betyder at sliddele og komponenter udskiftes umiddelbart inden den forventede levetid udløber, således at der ikke er behov for udkald og yderligere kørsel til et givet anlæg. Det betyder at vi minimerer ressourceforbruget i serviceafdelingen til gavn for BioKube-anlægget og vores kunder.

Ved anlæg med krav om fosforfjernelse anvender BioKube polyaluminiumchlorid som fældningsvæske.

Fældningsvæsken reagerer med spildevandet og sikrer at fosfor udfældes som slam i bundfældningstanken foran renseanlægget. BioKube bestræber sig på at mindske behovet for fældningsvæske mest muligt. Det sker ved en tilpasning af dosering under hensyntagen til spildevandsvolumen og koncentration. Derudover har vi udviklet et naturligt sorptionsfilter, som har medvirket til en 40% reduktion af den samlede mængde fældnings væske. Sorptionsfiltret er brugsbeskyttet i Danmark.

Sorptionsfiltret har den fordel, at fosfor i stigende grad vil kunne genanvendes i dyrkningskredsløbet. Fældningsvæske er klassificeret som farligt gods, og de ansatte, som er i berøring med produktet har modtaget relevant undervisning.

Salg og markedsføring

BioKube bestræber sig på, at mest muligt salgs- og markedsføringsmateriale distribueres elektronisk med henblik på at undgå overflødig brug af papir og andre trykte materialer.

Derudover tilstræber vi, at den væsentligste del af vores relationsskabende markedsføring sker ved besøg til kunden af vores serviceteknikere, som i forvejen kører i området eller som seminarer, hvor vi samler flere kunder centralt. Det er desuden vores politik, at  vi bruger lokale renseanlæg i drift som et vigtigt omdrejningspunkt i salgsarbejdet, og således sikre at kunderne har en klar forståelse af installation, teknologi og drift af renseanlæggene inden køb.

Kvalitetssikring

BioKube arbejder målbevidst på at kvalitetssikre vores produkter og arbejder med kvalitetssikring i to spor:

Produktion og levering:
Vi tilstræber at produkterne leveres og installeres fejlfrit hos kunden og at mulige problemer løses straks på stedet inden renseanlægget sættes i drift.

Daglig drift:
Alle anlæg, som BioKube servicerer bliver gjort til genstand for analyse. Vi tilstræber, at middelværdien af alle renseresultater ligger mere end 25 % under gældende rensekrav.

Miljømæssige standarder

BioKubes produkter er certificerede efter dansk typegodkendelsesordning (som er ophævet fra 1. november) og efter de fælles europæiske harmoniserede standarder CEN 12566-3 og CEN 12566-6.

Som det eneste minirenseanlæg er Biokube desuden verificeret tilk anvendelse i sommerhuse. Se mere her.

Indkøb af forbrugsvarer

BioKube indkøber og forbruger miljømærkede vaske- og rengøringsmidler.
Vi handler så vidt muligt i lokalsamfundet og medvirker til opretholdelse af det lokale forretningsmiljø.

Arbejdsmiljø

BioKube ønsker til hver en tid at medarbejderne føler glæde ved at gå på arbejde, og at arbejdet skal ske i et trygt og sikkert miljø, hvor alle føler sig godt tilpas fysisk og psykisk. Vores samlede politik på dette område er beskrevet i medarbejderhåndbogen.

Herunder følger et kort resume af væsentlig punkter:

 • BioKube har etableret en frokostordning, hvor personalet hver dag får varierende sund mad fra en lokal restaurant.
 • Alle ansatte tilbydes pensionsordning og sundhedsforsikring.
 • Vi skal sikre at arbejdsskader undgås. Derfor skal sikkerhedsregler eller andre forskrifter overholdes.
 • Sikkerhedsudvalget er bestående af direktøren, den tekniske chef og bogholderen.
 • Arbejdspladsvurderingen evalueres årligt af alle ansatte. Den forefindes hos bogholderen. I APV findes relevante arbejdsplads-brugsanvisninger for de aktuelle kemikalier ol., der anvendes i virksomheden
 • Vi tilskynder relevant efteruddannelse og dygtiggørelse.
 • I tilfælde af barns 1. sygedag er der mulighed for hjemmedag.
 • BioKube er tilmeldt industriens barselsfond, og der gives fuld løn under barsel.
 • Fødseldage og andre mærkedage fejres i fællesskab på kontoret, og der spises fælles morgenmad om fredagen.
 • Firmaet betaler en årlig julefrokost for de ansatte foruden at vi tilstræber at afholde et sommerarrangement, i det omfang tid og midler tillader det. Sommerarrangementet søges afholdt som et motionsarrangement.

Retningslinjer for BioKube, vore leverandører og distributører

 1. Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling: Vi, vore leverandører og distributører anerkender og respekterer ansattes ret til frit at forenes, organisere sig og føre kollektive forhandlinger i henhold til lovene i de lande, hvori de er ansat.
 2. Tvangsarbejde:  Vi, vore leverandører og distributører forbyder enhver brug af  tvangsarbejde, gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter samt ufrivilligt fængselsarbejde. Alt arbejde, herunder overarbejde, er frivilligt, og arbejdstagerne kan frit sige op med rimeligt varsel. Det kræves ikke, at arbejdstagerne skal udlevere myndighedsudstedt identifikation; pas eller arbejdstilladelser som betingelse for ansættelse.
 3. Børnearbejde: Vi, vore leverandører og distributører må ikke bruge børnearbejdere. Børn under den skolepligtige alder må ikke ansættes.
 4. Diskrimination: Vi tolererer ingen form for diskrimination i forbindelse med ansættelses- og beskæftigelsespraksis på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, alder, fysisk tilstand, sundhedstilstand, politisk holdning, nationalitet, social eller etnisk oprindelse, fagforeningsmedlemskab eller civilstand.
 5. Arbejdstid: Vi, vore leverandører og distributører skal overholde gældende national lovgivning vedrørende arbejdstid. Arbejdstiden må aldrig overskride 60 timer pr. uge, inkl. overarbejdstid. Der kan dog ses bort herfra i nødstilfælde og usædvanlige situationer. Leverandørerne skal garantere, at alt overarbejde sker på frivillig basis og godtgøres i henhold til gældende overarbejdssatser. Leverandørerne opfordres til at garantere, at arbejdstagerne får et ugentligt fridøgn inden for hver periode på syv dage.
 6. Aflønning: Vi, vore leverandører og distributører skal som minimum efterleve alle gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser vedrørende mindsteløn, overarbejde, akkordsatser og andre former for aflønning samt til at stille de personalegoder til rådighed, der er påkrævet ved lov.
 7. Menneskerettigheder: Vi, vore leverandører og distributører støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikrer, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 8. Chikane, brutal eller umenneskelig behandling: Vi, vore leverandører og distributører skal skabe og opretholde et miljø, der behandler alle ansatte med værdighed og respekt. De forpligter sig til ikke at anvende trusler om vold eller andre former for verbal eller psykisk chikane eller misbrug.
 9. Sundhed og sikkerhed: Vi, vore leverandører og distributører skal sørge for sunde og sikre arbejdsforhold i henhold til al relevant lovgivning. Som minimum skal det sikres, at ansatte har fuld adgang til rent drikkevand og sanitære forhold, brandsikring, kriseberedskab og beredskabsplaner, hudbeskyttelsesmidler, tilstrækkelig belysning og ventilation, foranstaltninger mod arbejdsrelaterede skader og sygdomme samt maskinværn.  De samme standarder gælder for kantinefaciliteter.
 10. Kemiske stoffer og sundhedsfarlige materialer: Kemiske stoffer og andre materialer, som udgør en fare, hvis de udledes i miljøet, skal identificeres og styres på en sådan måde, at der sikres en sikker håndtering, flytning, opbevaring, genindvinding eller bortskaffelse.
 11. Spildevand og fast affald: Spildevand og fast affald, som fremkommer fra produktionen, industriprocesser og sanitære faciliteter, skal overvåges, kontrolleres og behandles som krævet inden udledning eller bortskaffelse.
 12. Emission af luftforurenende stoffer: Emission af flygtige organiske kemikalier, aerosoler, ætsende stoffer, partikler, ozonnedbrydende kemikalier og biprodukter af forbrænding, som fremkommer fra produktionen, skal karakteriseres, overvåges og behandles som krævet inden udledning eller bortskaffelse.
 13. Minimer affald, maksimer genbrug: Affald af enhver art, herunder vand og energi, skal reduceres eller elimineres ved kilden eller i kraft af metoder som f.eks. modificerende produktion, vedligeholdelses- og anlægsprocesser, materialeerstatning, konservering, genindvinding og genbrug af materialer.
 14. Korruption: Vi, vore leverandører og distributører skal opretholde den højeste grad af moralsk og etisk adfærd, respektere national lovgivning og må på ingen måde være involveret i korruption, herunder pengeafpresning, svindel eller bestikkelse.