BioKube klarer al service på din BioKube

En Biokube kræver et minimum af service og vedligeholdelse, og den smule det kræver, tager vi os af.
Kort sagt: Gør som du plejer, BioKube passer dit renseanlæg.
Tømning af bundfældningstanken klarer kommunen.

BioKubes serviceaftale.

BioKube har en fuldt dækkende serviceaftale.
Den beskriver præcist hvad der udføres ved det lovpligtige årlige service og rapportering af renseresultaterne til kommunens miljømyndighed.
Som en del af serviceaftalen får husejeren også adgang til BioKubes 24 timers serviceorganisation.
Se BioKubes serviceaftale her.

Lovpligtig årlig service

BioKubes kompetente teknikere besøger én gang om året hvert enkelt af de godt 3.200 installerede Biokubeanlæg i Danmark og gennemfører det obligatorisk serviceeftersyn.

Og tilbagemeldingerne er klare: Der er ingen bøvl med Biokube.

Anlæggene fungerer helt uden problemer, og resultaterne fra de vandprøver, der tages i forbindelse med serviceeftersynene, taler da også deres tydelige sprog: Biokuberne lever til fulde op til de lovpligtige rensekrav, BioKubes patenterede renseteknologi virker!!

Hvad udføres ved årlig service og rapporteres til kommunen?

 • Kontrol af pumper, blæsere og andre mekaniske dele i anlægget.
 • Kontrol af anlæggets elektroniske styring for at sikre korrekt indstilling af alle tidssystemer m.v.
 • Kontrol af beluftningen i biozonerne for at sikre en ensartet og jævn belluftningen i anlæggets rensekamre
  Herved sikres optimale livsbetingelser for de bakterier, der renser spildevandet.
 • Kontrol af returskyllet af det rensede spildevand til septiktanken.
  Herved sikres, at der ikke udvikles svovlbrinte i anlægget, ligesom der ved returskyllet fældes fosfor i de anlæg, hvor dette kræves. Returskyld sikrer også næring til bakterierne i tilfælde af længerevarende ferier (BioKube patent)
 • Kontrol af automatisk fjernelse af slam fra anlæggets rensekamre.
  Slam pumpes flere gange i døgnet retur til bundfældningstanken for at fjerne alle døde bakterier (biologisk slam) så det sikres, at der ingen partikler er i det rensede spildevand, der forlader BioKuben.
 • Hvis behov, tømning af evt. slam i et af rensekamrene
 • Fosforfældningsvæske påfyldes anlægget på de anlæg, hvor der er krav om fosforfjernelse (dvs. hvis det er et SOP eller et OP anlæg).
 • Generel og visuel gennemgang og kontrol af hele anlægget.
 • Udskiftning af sliddele i bl.a. blæsere og fosfordoseringsumpe og udskiftning af dykpumpe efter serviceplan.
  Der betales for udskiftning af sliddele men ikke for medgået tid eller kørsel, når udskiftning sker i forbindelse med ordinær service.
 • Udtagning af en vandprøve, som bliver analyseret på BioKubes laboratorium.
  Ved P anlæg også laboratorieanalyse for fosfor.
 • Indsendelse af rapport om servicebesøget og af resultatet af vandprøven til myndighederne
 • Efterhvert servicebesøg sendes automatisk en rapport til husejer om det udførte arbejde med oplysning om skiftede dele eller andet bemærkelsesvørdigt
 • Hvis analyseresultater ønskes tilsendt per e-mail, sendes servicerapport til husejeren santidig som den sendes til kommunen.


Systematisk udskiftning af sliddele.

En af grundene til, at BioKube minirenseanlæg dag ud og dag ind fungerer så godt – og der er så få support tilkald – er, at der i BioKube bruges mekaniske kompo­nenter med høj driftsstabilitet og lang levetid.

En anden grund er, at vores teknikkere udskifter slid­dele som f.eks. membraner i blæsere, når der udføres service.
Hvis membraner ikke skiftes, når de er slidte vil blæseren ikke give luft nok til bakterierne, og mulig­vis skal hele blæseren, og ikke kun membranen, ud­skiftes ved tilkaldesupport.

Den forventede levetid på slidedelen, og dermed udskiftningsfrekvensen svarer til den forventede levetid for sliddelen som angivet af fabrikanten af den pågældende komponent.
De forventede levetider er 2 til 3 år på membraner i blæser (afhængig af type), 7 år for dykpumpen, og 7 år for fosfordoseringspumpen.

Arbejdet med udskiftningen af sliddelen iht. Biokubes serviceplan er dækket af ser­viceabonnement. Slidedelene faktureres efter udskift­ning.

Serviceaftalen kan tegnes ALL INCLUSIVE.

Du kan tegne serviceaftalen som All Inclusive.
Det betyder, at alle udgifter til udskiftning af dele og reparation er dækket af dit service abonnement.

BioKube offentliggør renseresultatet for alle Biokube minirenseanlæg.

Biokube offentliggør uden tøven alle renseresulater til fri offentlig beskuelse.
Det er vi den eneste udbyder af minirenseanlæg, der gør.
Se BioKubes renseresultater her og se her hvor renseresultater for alle renseanlæg vises på et landkort.


Kommunen tømmer bundfældningstanken

I langt de fleste kommuner forestår kommunen tømning af bundfældningstanken.
Når BioKube modtager din underskrevne servicekontrakt sender vi en kopi til kommunen og anmoder kommunen om at tilmelde din ejendom til den kommunale tømningsordning af bundfældningstanke.

BioKube anbefaler, kommunen ved tømning af bundfældningstanken følger vejledning fra Teknologisk Institut (Se her). Det gælder bl.a. at slamsugeren skal genopfylder bundfældningstanken.
Hvis slamsugeren ikke efterfylder bundfældningstanken må husejeren selv gøre dette.

04-01-2021 – PT