Love og regler

  1. Love:

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 681 af 2/7 2019.
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. LBK nr 633 af 07/06/2010
Lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, LBK nr 1583 af 10/12 2015
Spildevandsafgiftsloven, LBK nr 938 af 27/06/2013.

  1. Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr 1433 af 21/11 2017
Bekendtgørelse om typegodgendelsesordning for minirenseanlæg: BEK nr. 1444 af 11/12 2007 – er ophævet 1. juni 2015 se her

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen): BEK nr. 951 af 13/9 2019

  1. Vejledninger, betænkninger, offentlige redegørelser, spørgsmål i Folketinget ol.

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 – Vejledning fra Miljøstyrelsen 1999.
Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser, Miljøstyrelsens redegørelse nr 28, 2003.

Oversigt over økonomien i den danske vandsektor, Miljøprojekt nr. 972, 2004 fra Miljøstyrelsen. Det oplyses, at der er registreret ca. 350.000 ukloakerede ejendomme og at ca. 85.000 af disse forventes at skulle have forbedret deres rensning af spildevandet.

Fagligt udredningsarbejde om virkemidler i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet, Redegørelse fra Finansministeriet juni 2007. Antallet af ejendomme i det åbne land, der skal have etableret en renseløsning anslås til 90.000.
Satser efter spildevandsafgiftsloven.

  1. Afledning af renset spildevand fra en BioKube.

Der kan altid afledes til et eksisterende vandløb.

Ved fastsættelse af hvilken renseklasse der skal renses til har kommunen netop taget stilling til at der er renset så godt at dei lokale vandløb ikke belastes for meget.

Du kan altid aflede renset spildevand fra en BioKube til et eksisterende markdræn ( Et  markdræn er omfattet af vandløbsloven og sidestillet med en å).

At et vandløb eller en sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er ikke til hinder for at der tilledes renset spildevand fra en BioKube. Naturklagenævnet har afgjort at udledning fra en BioKube af renset spildevand til en mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan ske uden dispensation og en meddelt dispensation blev derfor ophævet som overflødig.

Det er fastsat i Miljøministeriets Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper fra 2009 fsnit 3.6, at “Udledning af spildevand til vandløb og søer vil normalt ikke kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, men er alene reguleret i miljøbeskyttelsesloven”.

Naturstyrelsen har flere gange besvaret spørgsmål om afledning af renset spildevand fra minirenseanlæg.
Se her samlet dokument om udledning af renset spildevand til diverse recipienter
Se også afgørelser fra Miljøstyrelsen om udledning til en søet markdrænet sivedræn og en vejdrøft

  1. EU retsforskrifter.

EU har i Vandrammedirektivet fra 23. oktober 2000 (som ændret senest ved Europa Parlementets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16/12 2008) pålagt alle medlemslande at gennemføre en lovgivning, der sikrer rent vand i hele EU. Men vi har i Danmark valgt strengere krav til rensning af vores spildevand end generelt krævet af EU.
EU har i direktiv 1991/271 fastslået hvor rent spildevand i EU skal renses, jfr. direktivets bilag 1.

I Danmark kræves der i renseklasser SO og SOP en stofreduktion på 95 % og det er strengere end i noget andet EU land. I EU kræves der i følsomme områder kun en stofreduktion på 90 % svarende til de danske krav i områder hvor der kun kræves rensning i klasse O og OP.

Det betyder, at renseanlæg der er udviklet og typegodkendt til at overholde de strengere Danske regler vil have en højere renseeffekt end tilsvarende udenlandske renseanlæg der er godkendt efter de pågældende landes krav.

Der er flere vejledninger og pjecer fra EU Kommissionen om Vandrammedirektivet.
Se Vandrammedirektivet – Ren besked om vand. Der forklares hvad det vil sige at alt vand i EU senest i 2015 skal være af “god økologisk tilstand”.

Vand – kilden til liv. EU kommissionens pjece om Vandrammedirektivets fulde implementering senest 2015.

Minirenseanlæg til spildevand er en byggevare og de må de kun sælges hvis de er CE mærket baseret på den harmoniseret EU standard 12566-3 eller 12566-6. Se mere herom her og her brev fra Naturstyrelsen.